Nog meer feedback en verdieping stap 1

Eén van de deelnemers aan de testfase stuurde mij nog excerpten uit het boek ‘De menselijke ziel’ geschreven door Zeylmans van Emmichoven. Kort worden een aantal essentiële aspecten van de ziel genoemd waarbij ik nog een connectie heb gemaakt met de inhoud van deze zoektocht. Een aantal van deze aspecten komt dan ook in de volgende stappen van deze zoektocht naar voren. Wel staan er een aantal termen in die pas later worden toegelicht in deze zoektocht. Je kunt de meeste van deze termen ook vinden in de verklarende woordenlijst op deze website.

-De ziel  is wijdgeopend of samentrekkend.

Onder invloed van kundalini-energie kan de bol van de gevoelsziel breder en platter worden

Maar ook bij het je schrap zetten trekt de bol van de gevoelsziel in en wordt compacter. Bij het je open stellen wordt het zielengebied zachter en stromender en geeft de indruk van ruimer te worden.

-Ze heeft eeuwigheidsgedachten naast  tijdelijke begeerten.

In de kern van de ziel kun je de eeuwigheid voelen en in de rest van de gevoelsziel allerlei zielenkrachten en gevoelsgewaarwordingen. Ook begeerten.

-De ziel is voortdurend in beweging en toch bestendig

Er stroomt voortdurend energie vanuit de kern door de gevoelsziel heen en in de bol van de gevoelsziel voelt het levendig. Maar toch is de ziel een stabiel geheel. Als er hele grote destructieve krachten in de ziel spelen, heeft het corresponderende energielichaam eronder te lijden (energetische vervormingen, blokkades, onvoldoende functioneren van bepaalde zielsaspecten, kortom zielziekten). En waarschijnlijk daarmee ook het fysieke lichaam.

-Er is een afwisseling tussen de gerichtheid naar binnen en naar buiten

Naar binnen toe is de ontvangende kant, de gevoeligheid van het zielengebied, bijvoorbeeld als je geraakt wordt tot in het diepst van je ziel. Naar buiten toe is er de uitstralende kant waaronder de bezielende kant. Eigenlijk stroomt er voortdurend energie/informatie van de ziel naar het corresponderende energielichaam.

-Een innerlijk leven dat deel neemt aan twee werelden: de fysieke lichamelijke en de geestelijke morele.

Tja het innerlijk leven… De ziel heeft in een incarnatie zeven niveaus, overeenkomende met de zeven energielichamen. Op ieder niveau is een  zielenkern actief: de gewaarwordingsziel, de gevoelsziel, de verstandsziel, de bewustzijnsziel, en de zielenkernen van de causale energielichamen van manas (het hogere denken), buddhi (het hogere voelen) en atma (de voleinding). Omdat in alle energielichaam de zielenkern met de godsvonk verbonden is, is er daarmee inherent contact met het goede en het ware.

-De zintuigen zijn de poorten van de ziel.

Misschien. De zintuigen zijn de poorten voor waarneming van ons fysieke lichaam en dat geeft de waarnemingen door aan de energielichamen, en die geven het weer door aan hun kern, de zielenkernen. Misschien dat de zielenkernen de waarnemingsinformatie verinnerlijken.

-Wanneer je de waarheid en de moraliteit niet erkent, beschadig je je ziel.

Bij het ontkennen van de waarheid en de moraliteit vervormt zich het gebied rondom het centrum van de gevoelsziel. Je komt dan met jezelf in de knoop. Je moet je als het ware in allerlei kronkels draaien om iets goed te praten wat niet goed is.

-De ziel onderscheidt goed en kwaad, verlangt meer te weten, te ervaren en dit te verinnerlijken.

Het centrum van de gevoelsziel onderscheidt goed en kwaad. Maar in de rest van de gevoelsziel kunnen strevingen (neigingen, gevoeligheid voor verleidingen enz.) zitten die een andere impuls geven.

De openheid voor nieuwe dingen en het verlangen daar meer van te weten, hangt sterk af van de configuratie van de ziel. Een bepaalde neiging kan het verlangen wekken meer te weten te komen over de bevrediging van die neiging. Maar als de ziel opener en meer transparant wordt, kan dat meer openheid naar buiten geven en het verlangen wekken meer over de lichte kant van de wereld te leren.

Dingen die je je eigen maakt, kunnen in de ziel verinnerlijkt worden.

-De ziel vindt haar middelpunt in de geestelijke-morele kern van de persoonlijkheid, in iedere voorstelling, in de wil en het gevoel.

Dat weet ik niet zo. De kern van de ziel is de godsvonk met daarin het goede, het rechtvaardige en het stralende. Maar de persoonlijkheid kan er andere ideeën over goed en kwaad op na houden.

-Door de werkzaamheid van het “ik”  wordt de persoonlijkheid gevormd.

Tja, de werkzaamheid van het ‘ik’ is essentieel bij de vorming van onze persoonlijkheid. Met daarbij de neigingen in onze ziel en wat er op ons af komt vanuit de wereld om ons heen. En vooral van andere mensen.

-Een sterke sympathie of antipathie kan de ziel bezighouden

Een sympathie of antipathie kan op zielenniveau ontstaan in het contact met iemand anders als die ander remmend en storend werkt op de ziel, of juist tot een prettige stroming leidt in de gevoelsziel.

-Over de waarheid beslist de ziel niet zelf, dat is een geestelijk gegeven.

De persoonlijkheid kan beslissen over wat waarheid is, maar dat is dan zijn of haar waarheid, een tijdelijk gegeven dat weer kan veranderen. Maar in de kern van de ziel, in het godsvonkgebied, is er een diep gevoel voor het ‘ware’.

-De ziel staat en ontwikkelt zich tussen de wereld en het “ik”. Helpt het “ik” zich te bevrijden van de aardse gebondenheid.

De ziel ontwikkelt zich al doende. Alle opgedane ervaringen en de daarmee gepaard gaande emoties worden in de ziel opgeslagen. Met ons ‘ik’ treden we de wereld tegemoet en doen we onze ervaringen op. Tegelijkertijd wordt ons ‘ik’ beïnvloed door onze zielenroerselen.

-De ziel heeft deel aan ruimte, tijd en eeuwigheid.

De ziel hoort niet bij de fysieke ruimte, maar komt uit het metafysische geheel. Ze drukt zich uit via onze incarnatie. Of eigenlijk de Albron die zich via onze godsvonk en ziel uitdrukt in de wereld. De Albron houdt de eeuwigheid in.

 

► Terug naar stap 1 van de Zoektocht naar de Ziel

Naar vervolg

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *