|

Maria Magdalena ll: Wat deed ze na de kruisdood van Jezus (aura-reading)?

Na de aura-reading over het deel van Maria-Magdalena haar leven waarin ze Jezus ontmoette en door hem genezen werd (zie vorig blogbericht), las ik nog allerlei verhalen over haar.

Schilderij Maria Magdalena (Bron: Hallow.com)

Dat ze de bruid van Jezus was en zelfs met hem getrouwd zou zijn. Dat ze met een boot vertrokken is naar Zuid-Frankrijk, waar ze van een kind van hem bevallen zou zijn. In een ander verhaal zou ze met zijn leerlingen, de apostelen (letterlijk: de ‘gezondenen’) Jacobus en Johannes op de boot naar Engeland en Ierland gereisd zijn.

Ook zijn er in 1895 nog tekstfragmenten in een koptische vertaling gevonden van het Evangelie van Maria Magdalena. De oorspronkelijke tekst is in het Grieks geweest waarvan ook nog fragmenten zijn teruggevonden (zie figuur).

Fragment in het Grieks uit het Evangelie van Maria Magdalena (bron: Papyrus Oxyrhynchus L 3525)

Jammer genoeg is de tekst heel fragmentarisch, ongeveer de helft ontbreekt. In dit evangelie staan onder andere gesprekken die Maria met Jezus gehad heeft en een visioen dat ze gekregen heeft. Ook gesprekken met leerlingen (apostelen) van Jezus worden vermeld.

Ik was verrast door al deze bijzondere verhalen en vroeg me af of ik via aura-reading ook indrukken zou kunnen krijgen over wat Maria Magdalena in haar latere leven heeft gedaan. Hieronder volgt een verslag van deze reading. Er staan bootreizen in naar Griekenland en Zuid-Italië. Het geeft een beeld van een gedreven vrouw de haar ervaringen met Jezus en wat hij vertelde, naar andere mensen wilde brengen om hen deelgenoot te maken van een hoopvol en inspirerend levensperspectief. Daar zette ze zich met hart en ziel voor in. In het verslag komen de opeenvolgende episodes uit haar leven naar voren zoals ik die te zien kreeg.

Episode 1: De wederopstanding van Jezus

Als ik me via aura-reading instel op het leven van Maria Magdalena na de kruisdood van Jezus, is het eerste beeld wat ik van haar krijg dat ze bij het graf van Jezus staat en getroffen wordt door een stralend licht waarin ze Jezus in levende lijve ziet. “Ben jij dat?” stamelt ze. Ze kan nauwelijks praten, ze is perplex.

Maria Magdalena ontmoet Jezus bij het lege graf (Bron: Supercoloring.com)

Jezus zegt tegen haar wat ze moet doen. Het dringt maar langzaam tot haar door, zo verrast is ze door deze volkomen onverwachte ontmoeting. Maar dan gaat ze toch op weg met een innerlijke drang om te doen wat Jezus haar vroeg. Ze gaat rechtstreeks naar zijn apostelen en vertelt dat ze Jezus gezien heeft en dat ze bij elkaar moeten komen. Ze krijgt reacties van ongeloof: “Dat kan toch niet waar zijn, hij is dood!” Ze snappen er niets van, maar Maria Magdalena dringt aan: “Ik zag hem echt en hij vroeg mij dit aan jullie te zeggen!” De apostelen weten niet goed wat ze moeten doen, maar, zeggen ze, “we waren al van plan bij elkaar te komen, dus dat doen we dan ook”. Maria Magdalena heeft daarna nog een gesprek met iemand anders en vertelt opnieuw haar verhaal. En opnieuw oogst ze ongeloof en wat verwarring want de ander merkt wel dat Maria Magdalena het serieus meent.

Toelichting op verschijning Jezus: Jozef Rulof (rulof.nl) een bijzonder hoogstaand trance-medium uit de twintigste eeuw zegt het volgende over het verschijnen van Jezus na zijn fysieke dood: Het lichaam werd (na zijn fysieke dood) gedematerialiseerd en opgetrokken naar het geestelijke lichaam. Toen Christus zich met dit geestelijke lichaam later aan de apostelen vertoonde, werd het voor hen duidelijk dat hij uit de dood was opgestaan. Zijn opstanding was dus geestelijk, maar het aardse denken heeft er een lichamelijke opstanding van gemaakt, met gebruik van het lichaam dat in het graf lag.

Episode 2: Opwekking tot verspreiden van zijn boodschap

In een volgend beeld zie ik Maria Magdalena weer bij Jezus die een groep mensen toespreekt. Ze ervaart daar opnieuw zijn stralende licht. Maria Magdalena weet nu dat de anderen ook overtuigd zijn van de wederopstanding van Jezus. Hij staat daar immers voor hen te praten terwijl hij kort geleden gestorven is aan het kruis! Jezus wekt hen op ergens naar toe te gaan. Ze begrijpt dat ze moet dienen en het de bedoeling is dat zijn boodschap wordt doorgegeven zodat mensen bekend moeten raken met zijn stralende licht en wat hij te zeggen heeft. De apostelen en ook Maria Magdalena beginnen plannen  te maken om er op uit te trekken en mensen de boodschap van Jezus te vertellen.

In een readingbeeld wat later in de tijd, is Maria Magdalena wat angstig. De mensen die in het verhaal van Jezus de Christus geloven, worden vervolgd. Het voelt niet veilig meer waar ze is. Ze is wel in nauw contact met de apostelen van Jezus en andere volgelingen van hem.

In het Maria Evangelie staat een tekst die hier mogelijk mee te maken heeft en  waarin Maria de apostelen die bang zijn voor hun eigen leven, moed inspreekt. ‘Toen stond Maria op, ze kuste ze allemaal en zei tegen hen: “Wees niet treurig en twijfel niet, want zijn genade zal je vergezellen en je beschermen. Laten wij liever zijn grootheid prijzen, want hij heeft ons voorbereid. Hij roept ons op om volledig menselijke wezens te worden.” Met deze woorden keerde Maria hun hart tot het goede. Ze werden verlicht door de woorden van de meester.’

Episode 3: Vorming van een christengemeenschap in Palestina

Maria Magdalena voelt zich op de plek waar ze nu is, meer beschermd. Ze is op een plek in Palestina waar een groep christenen waaronder apostelen van Jezus woont en een gemeenschap heeft gevormd en dat voelt vertrouwd en veilig. Ze vertelt daar aan anderen wat ze meegemaakt heeft met Jezus en wat hij vertelde en wat hij allemaal gedaan heeft. Ze heeft daar intensieve gesprekken. Allerlei herinneringen aan Jezus en wat hij deed komen boven. Niet iedereen kijkt daar op dezelfde manier tegenaan. Door er met elkaar over te praten worden  sommige dingen wel duidelijker. De noodzaak wordt gevoeld om die verhalen op te schrijven voor het nageslacht zodat de verhalen over Jezus levend blijven en bewaard  worden. Maria Magdalena krijgt nu een periode van intensieve, lichtende dromen waarin ze weer hoort en ziet wat Jezus zei en deed. De volgende dag staat haar alles nog helder voor de geest. Ze vertelt haar opgefriste herinneringen aan iemand die alles zorgvuldig opschrijft. De (andere) apostelen van Jezus hebben vergelijkbare ervaringen. Soms zo sterk dat ze er extatisch van worden, wat het opschrijven bemoeilijkt. Soms gaan ze bij elkaar te rade wat verduidelijking kan geven maar ook verwarring als iemand er anders tegenaan kijkt.

De eerder genoemde Jozef Rulof zegt in zijn lezing van 19 augustus 1945 een aantal dingen die hier waarschijnlijk mee te maken hebben: “De apostelen werden bezield. Er kwamen plotseling woorden in hen, die hen overrompelden, die zij moesten verwerken en waarmee zij soms geen raad wisten. Ik kan u zeggen, dat verschillende van hen onder deze inspiratie zijn bezweken en het uren duurde voor zij bijkwamen en een woord konden spreken. Zij waren er niet toe in staat, omdat zij voor de hogere bewustwording nog geopend moesten worden. Hun gevoelsleven weigerde, het zenuwstelsel kromp ineen en liet niet door wat vanuit de zonnevlecht, het centrale zenuwstelsel, ontstond en zo door de hersenen een lange weg moest volgen, hetgeen toch bliksemsnel geschiedde, eerst dan kwam het woord over hun lippen, meestal echter verfomfaaid, zodat de andere apostelen het niet konden begrijpen. En dan kregen zij twist onder elkaar en zeiden: ‘Wat gij spreekt, raakt kant noch wal. Wat gij te zeggen hebt, is een gevoelsuiting, die tot deze wereld behoort, tot dit aardse leven. Hoe kan onze meester zo gesproken hebben?”

Dit proces van herinneren, lichtende dromen, buitengewone ervaringen en het opschrijven daarvan loopt verder en verder. Als resultaat ontstaan omvangrijke verhalenbundels. De apostelen die kunnen schrijven, schrijven hun herinneringen zelf op. Soms wordt ook hardop voorgelezen en wordt de tekst hier en daar aangevuld door anderen of worden er vraagtekens gezet. Als de verhalen min of meer opgetekend zijn, komt een sterk gevoel naar boven om die uit te dragen. Ieder krijgt daarbij eigen beelden van een bestemming waar ze naar toe willen reizen. Zo ook Maria Magdalena.

Episode 4: Eerste boottocht

Maria Magdalena is nu op een  schip op zee en ze heeft een duidelijk plan om naar een bepaald eiland toe te varen. Ze heeft besloten om mee te gaan want de boodschap van de Christus moet verder uitgedragen worden. Op het schip is ze met andere mensen voor wie het verhaal van de Christus leeft.

Ze heeft de christengemeenschap waar ze woonde achter zich gelaten. Ze had het gevoel dat ze daar niet echt meer nodig was. Alle verhalen over Jezus waren daar opgeschreven. Kopieën hebben ze meegenomen op weg naar de nieuwe bestemming waarvan ze het idee hebben dat ze daar een nieuwe gemeenschap kunnen stichten. Ze heeft een grote drang om het verhaal van Jezus dat diep in haar ziel gegrift is, verder te brengen. Als ze aan haar ervaringen met hem denkt, voelt ze zich helemaal warm worden. Dan is het of ze opgetild wordt in een heerlijk licht. Dat sterkt haar weer in haar intentie om het verhaal van Jezus de Christus en vooral het liefdevolle licht dat hij representeert, verder te brengen naar andere mensen.

Terugkijkend op haar leven met Jezus voelt ze weer de keren van hun goddelijk samenzijn, zijn verhalen, zijn wijsheid en hoe hij met de mensen om hem heen omging. Niet altijd was het voor Jezus gemakkelijk. Er waren mensen die ronduit vijandig naar hem waren, gingen schelden op hem en meer. Toch bleef hij de kalmte zelve. Ook dat is een voorbeeld voor haar.

Episode 5: Een eiland in de Middellandse zee

Het eiland dat het reisdoel is, is bereikt. Maria Magdalena loopt in een havenplaats langs de zee. Ze is vastbesloten om hier iets op te bouwen. Om de mensen te vertellen van Jezus de Christus en hen tot geloof in hem te brengen als zoon van God, als het Goddelijke op aarde. Ze is daar met andere Christenen en hebben  enkele huizen ter beschikking. Mogelijk is dit eiland Cyprus.

Als ze zich hier vestigen gaan ze ook de opgeschreven verhalen vertalen in de plaatselijke taal. Zo hopen de christenen de mensen op dit eiland beter te bereiken. Maria Magdalena kon waarschijnlijk niet lezen en schrijven. Ze moet zich de plaatselijke taal proberen eigen te maken om het verhaal van de Christus verder te vertellen. Dat heeft tijd nodig, veel tijd voordat dat lukt. Soms krijgen ze bezoek van andere christenen die met een boot meekomen vanuit Palestina of elders. Ze hoort tot haar vreugde dat er ook elders christengemeenschappen zijn gekomen. Dat sterkt haar weer in haar streven tot verbreiding van het verhaal van de Christus. Maria Magdalena kende de zusters van Lazarus, Maria en Martha, maar zover ik kan zien woonden ze niet in deze gemeenschap, maar elders. Ze gingen ook niet mee op deze bootreis.

Maria Magdalena heeft zich nu met anderen op het eiland gevestigd. Na verloop van tijd hebben daar vaste voet gekregen in de gemeenschap. Er begint zich ook een christengemeenschap te vormen. Men vertelt elkaar de verhalen van de Christus, men staat voor elkaar klaar en begint ook geloofsbijeenkomsten te organiseren. De geest van de Christus leeft onder hen en maakt hen blij. Ze moeten wel uitkijken zich niet te sterk te manifesteren anders botst het op het eiland met mensen die andere geloofsovertuigingen hebben of andere belangen.

Episode 6: Tweede bootreis vanuit eiland naar vasteland

Ik krijg bij de aurareading weer nieuwe beelden uit het leven van Maria Magdalena en weer maakt ze een bootreis. Ze wil na een aantal jaren op het eiland weer verder en om ook mensen elders op het vasteland het verhaal van Jezus de Christus brengen. Ze is met anderen die ook vastbesloten zijn om elders de christelijke boodschap te brengen. Ze voelt een sterke inspiratie om dat te doen. Alsof ze geholpen wordt vanuit de geestelijke wereld, mogelijk de lichtende, geestelijke gidsen die Jezus als de Heilige Geest betitelde.

Ze had voorafgaand aan deze reis een droom gekregen waarin ze zag hoe ze op een schip naar een nieuwe bestemming reisde. Ze voelde in haar droom een sterke drang om naar die bestemming te gaan, alsof de mensen er daar klaar voor waren om het verhaal van de Christus te ontvangen. Het was moeilijk geweest om afscheid te nemen. Ze was zo verweven in de christengemeenschap aldaar dat ze moeite had zich los te maken. Ze gaat niet alleen maar met een groep medechristenen. Sommigen kent ze nog van Palestina. Ze zijn solidair met haar en vastbesloten het verhaal van de Christus verder te brengen. Ze hebben de opgeschreven verhalen nu in twee talen bij zich, de oorspronkelijke taal en de taal van het eiland waar ze vandaan komen. Verder veel leeftocht, zaden, gebruiksvoorwerpen, kleding enz.

Episode 7: Op het Griekse vasteland

Maria Magdalena is nu op het Griekse vasteland aangekomen met haar schip. Ze merkt dat ze nog weinig aansluiting heeft gekregen met de mensen die daar wonen. Ze heeft ook een taalprobleem, want ze kan de taal daar niet goed verstaan. Maar enkelen van de groep waarmee ze gekomen is, spreken de lokale taal. Ze leven van de visvangst en het weven van stoffen voor kleding en ze verbouwen ook groentes.

Maria Magdalena (Schilderij van Domenico Tintoretto, 1598)

Episode 8: Derde bootreis

Weer trekt Maria Magdalena verder met een schip. Het bezoek aan het Griekse vasteland heeft uiteindelijk tot een kleine christengemeenschap geleid. Ze heeft met andere Christenen een volgend doel voor ogen. Het is een kleine groep getrouwen waar ook weer nieuwe mensen bijzitten die vastbesloten zijn om mee te werken aan deze missie. Weer heeft ze hierover dromen gehad. In haar droom zag ze een verre kust schemeren. Ze voelde dat dat haar bestemming moest zijn. Ze heeft het gevoel dat dit haar laatste grote reis is. Ze is niet jong meer, maar voelt gelukkig nog voldoende energie om deze reis te ondernemen om nog een keer te proberen een christengemeenschap te stichten.

Via reizigers heeft ze al gehoord hoe het daar is, bij hun bestemming. Bij aankomst zijn er ook taalproblemen, maar minder dan na de eerste boottocht. De mensen hebben ook al wat gehoord van de christengemeenschappen die elders zijn ontstaan. Ze zijn ook wel wat geïnteresseerd in wat deze reizigers hen te vertellen hebben. De sfeer is anders dan op de eerdere plekken. Er is veel drukte van mensen. Mogelijk dat ze nu op de zuidpunt van het huidige Italië is. De landsaard van deze mensen is anders dan in Palestina, warmer en uitbundiger. Opnieuw is er een taalprobleem dat overwonnen moet worden.

Maria Magdalena krijgt na verloop van tijd met anderen een plek in de plaatselijke gemeenschap. De eigen christengemeenschap die ontstaan is, is actief en men helpt elkaar, maar ook anderen. Dat wordt gewaardeerd door de anderen hoewel men het christelijk geloof nog wat aarzelend benaderd. Het komt niet overeen met het bestaande geloof, maar men ervaart wel interessante dingen in het verhaal van de Christus zoals het leven dat na de fysieke dood verder gaat en de figuur Jezus die opgestaan is uit de dood en nog veel meer. Maria Magdalena is nu al oud geworden en kan fysiek niet meer zoveel aan.

Ook hier worden na enige tijd de opgeschreven verhalen vertaald in de plaatselijke taal. Dat maakt deze verhalen ineens een stuk toegankelijker voor de plaatselijke bevolking. De nieuwelingen moeten wel uitkijken met hun predikwerk want de overheid heeft de neiging om dit nieuwe geloof te onderdrukken, leden in ballingschap te sturen of erger.

Maria Magdalena, schilderij van Titiaan

Toch krijgt het verhaal van de Christus ingang bij een aantal mensen en breidt de christengemeenschap wat uit. Maria Magdalena is hier onophoudelijk mee bezig. Ze helpt mensen en vertelt hen over de Christus, hoe bijzonder hij is en wat hij te zeggen heeft. Ze doet dit uit eigen ervaring en dat maakt haar verhaal extra krachtig.

Een aantal jaren later vertrek ze over land naar een plek die iets noordelijker ligt. De christenvervolgingen zijn geïntensiveerd en ze wil een rustiger plek voor haar laatste levensjaren. Ze vindt een geschikte plek in een bergachtig gebied, niet ver van de kust af. Het wordt een rustplek voor de christenen die zich willen verdiepen in wat de Christus allemaal gezegd heeft. Maria Magdalena heet hen altijd welkom en ondersteunt ze. Maar ze wordt ouder en kan nog maar beperkt dingen doen. Haar lichamelijke conditie laat niet meer toe. Ze woont hier met anderen en men zorgt voor elkaar.

Episode 9: Einde van haar leven

Maria Magdalena woont nog steeds in het huisje in Zuid-Italië waar ze naar toe gegaan is. Ze weet dat ze binnenkort overgaat. De mensen om haar heen maken zich zorgen over haar, want haar krachten nemen snel af. Als haar einde gekomen is, zegent ze de mensen om haar heen en spoort hen aan verder te gaan met hun missiewerk. “De boodschap van de Christus moet verder verspreid worden”, zegt ze. Als ze definitief haar ogen sluit zijn de mensen om haar heen verdrietig. Ze vonden haar een fijne vrouw die altijd voor anderen klaarstond. Kinderen had ze niet, maar wel veel mensen die om haar gaven en door haar geïnspireerd werden.

Jozef Rulof bekend trance-medium uit de eerste helft van de twintigste eeuw zegt over haar heengaan (rulof.nl): “Toen Maria overging, was zij in een sfeer van barmhartigheid. Het was een hele mooie ziel.”

Episode 10-: Na haar overgaan

Als ze als geest haar lichaam verlaat krijgt ze duizelingwekkende beelden van licht en beelden uit haar leven flitsen voorbij. Het contact met Jezus en haar activiteiten zijn daarbij sterk lichtend. Ze krijgt het besef dat ze verder moet in haar ontwikkeling en zodat ze zich verder kan ontplooien. Met een warm licht in haar hart is ze als geest enige tijd in een lichtende wereld van het hiernamaals. Na enkele dagen valt ze in een soort spirituele slaap en begint de innerlijke verwerking van haar voorbije leven. Als het moment daar is zal ze opnieuw incarneren.

De hiervoor genoemde Jozef Rulof zegt daar nog het volgende over: “Nu (in het leven met Jezus) was Maria Magdalena niet bewust moeder. En daarom is ze alweer op aarde geweest, weer terug, in die tweeduizend jaar. Ze heeft ook in Frankrijk gewoond en in Engeland geleefd en ze komt nog eens, misschien over vijfenzeventig jaar, en dan beleeft ze het moederschap.” Als deze uitspraak uit ca. 1950 waar is, zou Maria Magdalena intussen alweer geïncarneerd zijn! Het verleden is dus erg dichtbij!

Een terugblik

Uit deze aurareading komt Maria Magdalena naar voren als een krachtige vrouw, die gedreven is om het verhaal van Jezus de Christus verder de wereld in te brengen. Daarvoor reist ze  per boot naar waarschijnlijk Cyprus, het Griekse vasteland en Zuid-Italië. Iedere keer begint ze opnieuw met het vertellen van het verhaal van Jezus en wat hij voor de mensen betekent. Ze heeft een inspirerende en bindende kracht waardoor iedere keer mensen zich door haar aangesproken voelen. Ze is niet alleen, maar met een groep medechristenen en iedere keer lukt het om een christengemeenschap te stichten. En dat ondanks vijandigheden van de Romeinse overheid en soms van de plaatselijke bevolking. Er zijn raakpunten met de verhalen die ik in het begin genoemd heb. Zoals een reis per boot en het verder brengen van het verhaal van de Christus. Maar er zijn  ook grote verschillen: ze krijgt geen kind van Jezus, Jezus is fysiek echt gestorven aan het kruis en er ontstaat geen amoureuze verhouding met een van de apostelen zoals in een van de verhalen gesteld wordt. Ik denk dat deze aura-reading een redelijk juist beeld geeft van wat Maria Magdalena gedaan heeft. Zo zijn er ongetwijfeld andere dingen van belang gebeurd die niet in deze reading aan bod zijn gekomen. Veel dingen hebben meer voeten in de aarde gehad dan in deze reading naar voren is gekomen zoals het iedere keer weer verder gaan en opnieuw aansluiting proberen te vinden bij de plaatselijkje bevolking. En tegelijkertijd ook de zorgen voor het levensonderhoud. Maar toch, het is voor mij indrukwekkend wat ze in haar leven gedaan heeft en voor elkaar gekregen heeft.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *