16 De hogere kamers in de piramide: Bijzondere uitvindingen op weg naar eenheid

Misschien herinner je je nog uit de televisieserie Star Trek het commando ‘Beam me up Scotty’, waarbij iemand wordt geteleporteerd door de ruimte. Of misschien heb je wel eens gedroomd of gefantaseerd dat allerlei wonderlijke dingen mogelijk zouden zijn waardoor je de gebruikelijke grenzen van tijd en ruimte zou kunnen overschrijden. Dit hoofdstuk geeft een blik op uitvindingen die waarschijnlijk ooit gedaan zullen worden en die mogelijk verder gaan dan je wildste dromen of fantasieën. Uitvindingen die in de nabije én de verre toekomst de mensheid in staat zullen stellen enorme stappen in hun geestelijke ontwikkeling te maken. Een ontwikkeling die uitmondt in het ervaren van een totale eenheid met al het zijnde.
 
De ontdekking van de hogere kamers van de Grote Piramide
In de 19de eeuw werd door piramideonderzoekers systematisch tegen de wanden van gangen en kamers geklopt om zo verborgen ruimtes in de Grote Piramide te ontdekken. Men vermoedde dat er ergens een schat zou kunnen liggen. Zo ontdekte men dat er boven de Koningskamer een holle ruimte moest zijn. Net voordat men springstof ging gebruiken om het plafond van de koningskamer op te blazen, ontdekte men dat bovenin in de Grote Galerij aan de rechterkant een gat in het plafond zat die via een korte tunnel, toegang gaf tot een kamer. Die wordt nu de Davidson’s chamber genoemd (zie figuur 16.1). Howard Vyse vermoedde ook nog de aanwezigheid van een hoger gelegen kamer toen hij merkte dat hij een lang riet door een spleet in het plafond van de eerste kamer kon duwen. Met springstof heeft hij zich  vervolgens een weg gebaand naar nog vier hoger gelegen kamers (zie figuur 16.1) die hij samen met J. S. Perring in 1837-1838 onderzocht heeft.
 

16.1 Relief chambers (bron:  Against Jebel al-Lawz WordPress blog) (oorspronkelijke schetsen: Archive.org
 
 
Druk opheffende kamers of toch anders?
De onderzoekers hadden geen flauw idee van de functie van deze kamers, maar men nam aan dat ze dienden om de druk op het plafond van de koningskamer te verlichten. Vandaar dat ze toen de Relief Chambers (druk opheffende kamers) genoemd werden. Moderne architecten en ingenieurs zijn het er niet mee eens dat deze kamers dienen om het gewicht van de bovenliggende gedeelten van de piramide te verdelen. Lager gelegen kamers zoals de Koninginnekamer waar veel meer stenen op rusten, hebben dat ook niet. Het is voor onderzoekers nog steeds onduidelijk wat de functie van deze kamers is. De kamers hebben allemaal dezelfde breedte als de Koningskamer namelijk ruim vijf meter breed (206 inch = 523 cm) en zijn circa één à anderhalve meter hoog. Maar in de bovenste kamer met het puntdak kan iemand rechtop in het midden staan.
 
Iedere kamer is anders
Alle kamers bleken leeg te zijn, maar er waren wel onderlinge verschillen. De vloer van de kamers is ongelijk zoals te zien is in bijgaande tekening (figuur 16.2) van J.E. Perring en E.J. Andrews uit 1842 van de noordkant van Lady Arbuthnot’s chamber. Een foto van deze kamer is te zien op de website van: ‘From off the beaten path’.
 

Figuur 16.2: Dwarsdoorsnede van de noordkant Lady Arbuthnot’s Chamber (Bron: The New York Public Library, digital collections)
 
In figuur 16.2 zijn ook nog de rode markeringen aangegeven die de piramidebouwers gebruikt hebben. Daar staat de naam in met de cartouche van farao Cheops, vandaar dat men deze piramide aan hem heeft toegeschreven. Het schijnt dat men dergelijke cartouches ook heeft aangetroffen op de stenen van de bootput naast de Grote Piramide (zie hoofdstuk 6 voor meer informatie over de gevonden boot)
 
In de bovenste kamer, Campbell’s chamber, zijn nog komvormige uitsparingen in de stenen balken van de vloer ontdekt (zie figuur 16.3). De functie ervan is niet bekend.
 
 

Figuur 16.3: Komvormige uitsparingen in de vloer van Campbell’s kamer (Bron: Pyramid of man)
 
 
In een film op YouTube van een bezoek aan de bovenste kamer (Campbell’s Room) is met grote letters te zien dat op 27 mei 1837 deze kamer door Vyse is ontdekt. Maar op deze film wordt erover geklaagd dat door de schade die de springstof van Vyse heeft aangericht, de akoestische kwaliteit van de kamers te lijden heeft gehad. 

Het vervolg van de inwijdingstocht in twee lijnen
Net als in de Grote Galerij gaat de inwijdingstocht van Jezus door op twee manieren: als fysieke persoon en als de Christ-Force-energie die de mensheid na zijn fysieke dood opstuwt naar hoger bewustzijn. De Christ-force energie is afkomstig van de aura die Jezus na zijn kruisdood om de aarde trok en verankerde in de kern ervan. Dit is een levendige energie waarop iedereen zich kan afstemmen wat een stimulerend en inspirerend effect kan hebben. Het bevordert een subtielere afstemming zodat contact met hogere gebieden (lichtsferen) in de lichtende geestelijke wereld beter mogelijk wordt.Bij het volgende verslag zijn deze twee lijnen duidelijk aangegeven.  
 
 
De tocht naar de hogere kamers
Jezus stelt zich intuïtief in en hoort de stem van de hoofdpriester: “De grote opgaande weg van de realisatie van je levensvisie heb je genomen, hoe zwaar en moeizaam die ook was. Je bent nu op het punt gekomen om meer licht aan je weg te mogen toevoegen. Meer licht zodat er meer inzicht mogelijk is en je hogere werkelijkheden kunt aanschouwen. Hogere werkelijkheden waardoor je ziel meer kan gaan schijnen en lichten, maar die hogere energieën moet je aankunnen, je moet er klaar voor zijn.
In het vervolg van je tocht is er de kans om de hogere kwaliteiten van je bewustzijn en vermogens tot ontplooiing te brengen. Kan je dat aan? Wil je dit aangaan?” Jezus: “Ik wil niets liever. Alles wat mij dichter bij mijn Hemelse Vader brengt, zal ik van harte verwelkomen en omarmen. Ik ga deze weg.”
 
Aan het eind van de Grote Galerij stapt Jezus op de drempelsteen die bovenaan ligt. Hij oriënteert zich hier: hij wil niet linksaf (richting Koningskamer) maar rechts omhoog, dat voelt aan als de juiste weg. Maar hoe moet hij omhoog gaan want hij staat voor een steile wand? Hij stapt op een steenblok en staande daarop trekt hij met enige moeite rechts een stenen paneel open. Hij  gaat met enige moeite door de ontstane opening naar binnen en komt in een verticale schacht terecht. Een schacht met richels om omhoog te kunnen klimmen. Via die richels klimt hij omhoog door de schacht totdat hij bij een horizontaal paneel aankomt. Dat draait hij open en hij komt in een heel korte horizontale gang   terecht met aan het eind een deurpaneel dat hij vanaf links opentrekt om zijn lengteas.
 
 

(1)   Kamer van het (telepathische) horen (Davison’s chamber) en contact met het metafysische domein door middel van technologie

Hij stapt via deze deur een kamer binnen waar hij wat gebukt moet lopen en zelfs kruipen. Hij voelt kruipend over de vloer de verschillende stenen van de vloer waarbij hij de betekenis ervan intuïtief kan ‘lezen’. Terwijl hij zo rondgaat in deze kamer, voelt hij ook af en toe de stenen in het plafond. Dan gaat hij in het midden op zijn knieën zitten. Een geluid komt van diep[ uit hem omhoog wellen. Het resoneert tegen de wanden van deze kamer en brengt deze kamer tot leven. Van alle kanten komen er geluiden op hem af, meer in gedachten dan echt fysiek. Innerlijk hoort hij mensen praten en ze hebben het over hem. Hij voelt hoe hij het geluid niet rechtstreeks in zijn oren ontvangt maar in het gebied er omheen (de telepathische kanalen). “Hij komt eraan!” hoort hij, “Wat zou hij gaan brengen?” vragen de mensen zich af die hij hoort “Wat kan hij doen?” Af en toe passeren ook andere gedachteflarden zoals: “Er moet nog heel veel gedaan worden.” Ook dat heeft betrekking op hem. Dan richt Jezus zich met zijn gedachten op zijn moeder en hoort: “Waar zou hij toch zijn?  Hij is al zo’n tijd weg?” En dan de opperpriester: “Ik heb vertrouwen dat alles goed zal gaan, maar ben toch zenuwachtig of het wel echt goed loopt”.
Hij beseft dat hij in de zaal van het telepathische horen is. Nu dit vermogen op deze manier bewust is geworden gaat hij weer naar de zijkant van de kamer. Daar opent hij een nieuw paneel en komt na een heel kort horizontaal deel weer in een omhooggaande schacht terecht.
 

Werking Christ-Force eerste hogere kamer
De  Christ-Force energie werkt in de verticale schacht naar Davison’s chamber als een intellectuele versterker van de mensheid. Diverse grote geesten worden gestimuleerd om moeilijke berekeningen te maken, redeneringen op te zetten en op allerlei manieren nieuwe kennis te ontwikkelen. Symbolisch omhoog gaande door de schacht (symbolisch) ontwikkelt de mensheid meer kennis en ook complexe kennis. Het bereiken van de eerste hogere kamer lijkt voor de mensheid samen te vallen met het ontwikkelen van nieuwe inzichten en uitvindingen. Deze kamer heeft te maken met reeksen uitvindingen waardoor mensen technische apparaten ontwikkelen om op afstand met elkaar te kunnen communiceren. Onze radio, televisie, smartphone en het ‘World Wide Web’ zijn daar voorbeelden van. Maar de ontwikkelingen gaan verder. Nieuwe uitvindingen worden gedaan waardoor ook metafysische energieën bij de technologische uitvindingen worden betrokken. Eerst beperkt en voorzichtig en later, als het metafysische meer erkenning krijgt, op grotere schaal. De toepassingen komen voor veel mensen beschikbaar. Nog verder gaan de uitvindingen waarbij uiteindelijk apparatuur wordt ontwikkeld waarbij contact wordt gelegd met de lichtende, geestelijke wereld van het hiernamaals.  Deze uitvindingen zullen een grote impact op de mensheid hebben waardoor het contact met de geestelijke wereld breder geaccepteerd wordt. De geestelijke informatie kan heel de mensheid bereiken en een dieper besef geven van de aard van het leven en de waarde van datgene wat eem mens in zijn leven doet. Deze contacten brengen meer bewustzijn over de geestelijke én de aardse wereld en over de volheid van het leven. Dit helpt de mensheid om een dieper besef te krijgen van de betekenis van het leven en hoe we in verbinding staan met elkaar.

 

(2) De tweede hogere kamer (Wellington’s Chamber): dematerialisatie, materialisatie en reizen door de geestelijke ruimte

Jezus klimt verder door de verticale schacht omhoog en komt bij een deur. Hij opent die door er links op te duwen. Opnieuw komt hij in een kamer met een laag plafond waar hij op zijn knieën doorheen moet kruipen. Hij maakt een rondgang door deze kamer waarbij hij alle stenen voelt. Het voelt wat anders aan als in de vorige kamer, wat onwerkelijker, minder fysiek. Hij gaat gebogen staan en voelt het plafond van de kamer. Hij drukt er tegenaan waarbij hij zichzelf in een andere gemoedstoestand brengt en gaat vervagen, onzichtbaar wordt als geestelijke entiteit zweeft in de geetelijke ruimte. Dan richt hij zijn concentratie weer op de plek in de kamer waar hij stond en verschijnt opnieuw in fysieke vorm. Hij gaat naar het midden van de kamer, gaat door zitten en laat een toon weerklinken door de ruimte. Het geluid echoot van alle kanten door de kamer. Hij intoneert daarna hoge, golvende klanken en laat nog andere geluiden weerklinken, een heel spectrum van geluid. Hij zingt zijn stem los waardoor hij een rijk scala van geluiden maakt over het gehele bereik van zijn stem. Hij wordt één met de zee van geluid die hij produceert. Het voelt alsof hij als een golf alle kanten uitkan, vrij in de ruimte van hoog naar laag en alle kanten op.
Hij gaat met deze klankmeditatie door totdat het langzamerhand genoeg begint te voelen. Hij laat tot slot nog enkele geluiden weerklinken en het geluid uitsterven, waarna hij zich weer helemaal één voelt met zijn lichaam. Dan gaat hij door een andere stenen deur naar buiten als hij gekomen is en komt na een kort horizontaal deel weer in een omhoog gaande schacht terecht.
 

Werking Christ-Force tweede hogere kamer
De Christ-Force stuwt de mensheid verder in haar ontwikkeling. Na vele, vele jaren is een hoge mate van geestelijke ontwikkeling bereikt. Het onderling contact is diepgaand, sprankelend en betekenisvol geworden. Dan komt in de verre toekomst een periode waarin met veel intuïtie en inzicht wordt gewerkt aan nieuwe uitvindingen. Een heel bijzondere uitvinding is een lichtende cocon waarin een mens kan liggen. Het lukt de uitvinders om het lichaam van die mens te transformeren naar een geestelijke dimensie. Het verwaast in de fysieke dimensie waarbij het hele menselijke lichaam wordt gedematerialiseerd en geestelijk wordt. De gedematerialiseerde mens kan zich daarna kort in een geestelijke dimensie manifesteren en daar ook andere mensen (zonder lichaam) ontmoeten. Dan moet hij weer terug en wordt zijn lichaam weer gematerialiseerd wat heel rustig moet gebeuren zodat er geen trauma’s ontstaan of erger.
Deze dematerialisatie-machine wordt verder ontwikkeld en na verloop van tijd kunnen mensen met hele voertuigen gedematerialiseerd worden. Zo wordt het mogelijk om voertuigen met mensen eerst te dematerialiseren en dan te verplaatsen door de geestelijke ruimte waarbij contact met leven elders in het heelal mogelijk wordt. Door deze nieuwe technologie maakt de mens contact met andere beschavingen in andere zonnestelsels die daar hun eigen evolutie hebben. Interstellair contact en uitwisseling worden gerealiseerd en banden gaan groeien met verschillende beschavingen in het heelal. De mensheid heeft tijd nodig om dit allemaal te verwerken en iets te gaan begrijpen van andere beschavingen in dit heelal, hoe verschillend ze ook zijn van de aardse beschavingen.

 
 

(3)   De derde hogere kamer (Nelson’s Chamber): interstellair internet

Weer opent Jezus een stenen deur en komt nu in de vierde kamer terecht. Hij loopt de kamer in, voelt de stenen en stelt zich op de energie ervan in. Geleidelijk komt hij in een meditatieve staat waarbij het is alsof er een wazige sfeer om zijn hoofd zit en dat hij via die sfeer contact kan hebben met anderen in de ruimte. Niet de ruimte van deze kamer maar veel verder, veel uitgebreider. Hij stemt zich af op deze wijde ruimte en intoneert een metafysische klank die daarbij past. Het geluid gaat van hem uit en klinkt door tot in de verre ruimte, soms komen klanken weer terug en ontstaat een samenspel van vibraties. Nog krachtiger intoneert hij een metafysische klank. Heel zijn lijf vibreert nu mee met het geluid en alle kanten komen reacties op deze vibratie. Langzaam voelt hij zich één worden verbonden met het leven in deze wijde ruimte, een ruimte die het aardse verre overstijgt. Al zijn energiecentra lijken op één lijn mee te vibreren in volkomen harmonie. De vibraties worden steeds hoger, zachter en subtieler. Ze gaan over in een gevoel van totale eenwording tot in het hoogste wat hier mogelijk is. Dit gaat over in een vibrerende stilte sdie nog lang aanhoudt. Dan herpakt hij zich en gaat naar een plek bij de muur waar hij een stenen deur opent en deze kamer verlaat. Via een schacht klimt hij verder omhoog.
 

Werking Christ-Force derde hogere kamer
De Christ-force blijft doorwerken en de mensheid ontwikkelt zich verder. Vele tijdperken later komt er een nieuwe periode van uitvindingen in zicht die met de derde kamer (Nelson’s Chamber) te maken heeft. De mensheid gaat samen met buitenaardsen werken aan iets nieuws. Een grote lage koepel wordt ontworpen met technologie waarmee rechtstreekse communicatie met buitenaardse beschavingen elders mogelijk wordt. Een soort interstellair internet dat tevens de verschillen in uitdrukkingsniveaus tussen deze beschavingen kan overbruggen, wat een enorme prestatie is. De communicatie in dit ‘internet’ maakt gebruik van metafysische mogelijkheden voor zowel de overdracht van informatie als het ‘vertalen’ van informatie naar de verschillende leefvormen in het heelal. Deze uitvindingen worden verder doorontwikkeld zodat velen hieraan deel kunnen nemen. De ontwikkeling van de mensheid, in contact met andere beschavingen elders in het heelal, gaat door zodat er meer onderling begrip komt, maar ook geestelijke verrijking.

 

(4)   De vierde hogere kamer (Lady Arbuthnot’s Chamber) interstellair internet met andere dimensies van het bestaan

Jezus klimt verder omhoog door een verticale schacht en komt in de vierde hogere kamer terecht. Wat zal deze kamer brengen? Hij is nu al hoog in de piramide gekomen.
Hij gaat de kamer in, voelt de stenen en stelt zich op de energie ervan in. Opnieuw krijgt hij afstemming op een wazige sfeer, maar niet alleen zijn hoofd, maar zijn hele lichaam heeft er afstemming op, en hij wordt er helemaal door omgeven. Lichtflitsjes zijn af en toe merkbaar in deze sfeer. Het doet een groot appèl op zijn bewustzijn om met zijn aandacht hierbij te blijven. Het lijkt wel of de stenen van deze kamer tot hem spreken en zelfs met alle voorwerpen tot in de wijde omtrek heeft hij contact. Ook met zijn eigen lichaam is hij bewust en actief in communicatie. De lichtflitsjes om hem heen worden nu intenser en de hele kamer lijkt op te lichten. Iedere keer als hij met zijn aandacht bewust contact maakt met een steen ontstaat er door deze communicatie een lichtflitsje. Het lijkt daardoor ook lichter te worden in deze kamer. Hij gaat naar het midden van de kamer en richt zich naar een van de muren die er voor zijn geestesoog lichtend uitziet. Hij mediteert en vanuit zijn lichaam gaan vibraties alom. Het lijkt wel een vibratie met de metafysische kern van de objecten van de fysieke realiteit. De vibraties zijn als een lied dat de schoonheid van de straling van de zon, de uitstraling van de stenen, het gras, de bloemen, al de fysieke manifestaties van het leven en het niet levende bezingt. Zijn lied legt een lichtkrans om dat alles heen. Tot in de verre ruimtes klinkt zijn lied door en brengt daar licht. Licht dat zich in golven uitspreidt, ander licht ontmoet en tot samenklank komt. Licht dat steeds stralender wordt en langzaam gaat zijn lied over in één groot schitterlicht waarin alles en iedereen is opgenomen. Hij voelt zich één met het leven én met de hele fysieke realiteit. Zijn lied gaat over in een vibrerende lichtende sfeer van eenheid van al het zijnde. Lang nadat hij opgehouden is met zijn innerlijke lied blijft dit licht nog schijnen. Als hij langzaam weer in beweging komt lijkt deze kamer nog steeds gevuld te zijn met een zacht licht. Hij loopt naar een wand van de kamer waar hij een stenen deurpaneel opent dat uitkomt in een schacht waardoor hij verder omhoog klimt.
 

Werking Christ-Force vierde hogere kamer
De mensheid in de verre toekomst wordt door de Christ-Force energie verder opgestuwd naar het niveau dat correspondeert met de vierde hogere kamer. Het besef van de veelvormigheid van het leven in het heelal groeit verder en is voor de mensheid meer vertrouwd geworden. Vele, vele tijdperken later komt er een nieuwe periode van uitvindingen in overeenstemming met de vierde kamer. Ik zie dat op verschillende plaatsen aardse mensen en buitenaardsen en in interactie met objecten gezamenlijk bezig zijn om contact te maken met andere dimensies van het bestaan. De mensen en buitenaardsen zijn in staat  effectief met de metafysische energie van de objecten te communiceren wat essentieel is voor hun nieuwe uitvinding. Opnieuw wordt een koepelvormig apparaat ontworpen, maar nu met een grote metafysische energiering er omheen. Het ziet eruit als een zeer sophisticated technologisch apparaat. Er is hier niet alleen sprake van een interstellair internet tussen hoogstaande beschavingen in het heelal, maar ook communicatie met objecten. Dit apparaat maakt het mogelijk voor de mens om een nog verdergaand contact te hebben met iedereen en alles in dit heelal. Ook dit is onderdeel van een reeks uitvindingen die de aardse mens dichter bij het leven en andere bestaansvormen elders in dit heelal brengt.
 

(5)   De vijfde hogere kamer (Campbell’s Chamber) van onmiddellijk heelalbewustzijn

Jezus klimt door de schacht verder omhoog en komt bij de deur van de vijfde kamer aan. Hij opent deze en gaat naar binnen. Hij loopt rond en stelt zich in op de stenen van deze kamer. Weer ontstaat een energetische waas rondom hem wat hem het gevoel geeft als een vis in het water te zwemmen: alles is onmiddellijk aanwezig  en voelt natuurlijk om hem heen. Hij voelt de onmiddellijke aanwezigheid van alles en iedereen. Als hij twee komvormige uitsparingen in de vloer van de kamer aanraakt (zie figuur 16.3) ontstaat links en rechts in zijn hoofd ineens en sterke onderlinge verbinding. Dat geeft focus in het waarnemen van de alomtegenwoordigheid om hem heen. Daarna gaat hij naar het midden van de kamer onder het puntvormige plafond. Hij richt zich op de golfslag van zijn ademhaling. Een vibratie lijkt te ontstaan binnenin hem. De energetische waas om hem heen vibreert mee, alsof hij één is met de gehele ruimte om hem heen. Het geeft een gevoel van onmiddellijk weten wat zich waar dan ook afspeelt. Vibraties borrelen op diep uit zijn wezen, gaan van hem uit en krijgen respons van elders. Maar dat ‘elders’ voelt tegelijkertijd als een deel van hem. De vibraties in hem worden sterker en eveneens de vibraties ‘elders’. Het lijkt één grote symfonie te worden, één grote samenzang. De vibraties golven door de metafysische ruimte die tegelijkertijd als zijn eigen ruimte aanvoelt. De vibraties vermengen zich als lichtende spiralen die steeds hoger en hoger komen en steeds lichtender worden. Het gaat over in één lichtende en golvende zee van licht en geluid. Een gebeuren dat steeds meer naar een hoogtepunt gaat en overgaat in een gevoel van eenheid. Zijn spirituele hart straalt licht uit en bij zijn kruin gaat een lichtbundel omhoog. Een gevoel van voleindig trekt door hem heen. Lang blijft hij hier nog zitten en gaat dan naar een kamerwand, opent een stenen deurpaneel en gaat daar naar binnen. Ook van hier is een schacht die verder naar boven leidt. 
 
 

Werking Christ-Force vijfde hogere kamer
De Christ-force energie werkt door naar een verre toekomst waar deze kamer mee te maken heeft. Opnieuw wordt aan bijzondere uitvindingen gewerkt. Dit keer wordt een hoog cilindrisch apparaat ontworpen dat schittert van de geestelijke energie. Mensen, buitenaardsen en objecten zijn bij de ontwikkeling hiervan betrokken. Het lijkt een ‘direct-communiceren’ apparaat waarmee momentaan alles en iedereen in dit heelal in direct geestelijk contact met elkaar staat. Dus ook met alle objecten in het heelal. Door te focussen kan er een directe gerichte communicatie plaatsvinden met bepaalde wezens of objecten elders. Het geeft een bewustzijnsuitbreiding voor de mens die met behulp van dit apparaat direct op heelalschaal kan denken en ervaren! Daarmee kan de mens ook een eenheidsbeleving op heelalniveau kan beleven. Deze uitvinding is onderdeel van een grotere reeks die voor velen een vorm van denken en meedenken op heelalschaal mogelijk maakt met technologie die bijna volledig metafysisch is.
Intussen is ook de vorm van het menselijk lichaam verder geëvolueerd naar een relatief grote bovenkant van het hoofd en smalle smalle mond en kin. Het lichaam is slank met relatief lange armen. Dit lichaam is soepel en de mens van die tijd heeft een goed lichaamsbewustzijn. Voedsel zoals wij dat kennen is nauwelijks meer nodig. Er is een energetische stofwisseling waardoor het lichaam in stand blijft. Deze mens is geestelijk zover geëvolueerd dat deze de nieuwe technologieën kan ontwerpen en mee kan groeien met het heelalbewustzijn wat dit mogelijk maakt.

 

(6)   De hogere (onontdekte) kamer van het derde oog: afstemming op de hogere kosmische graden

Het is voor Jezus nog een eind klimmen door de schacht voor hij bij het einde ervan aankomt waar deze is afgesloten met een stenen luik. Hij opent dit door het te verschuiven. Hij kruipt erdoor en komt in een heel korte horizontale gang terecht. Aan het eind daarvan is een stenen deurpaneel dat hij van linksaf kan open duwen. Hij komt in een grote vierkante ruimte terecht, de zesde hogere kamer.
Hij maakt een ronde door de kamer waarbij hij op de tast langs de muren loopt. Al lopend passeren allerlei beelden zijn geestesoog dat steeds meer in zijn voorhoofd gaat oplichten. Eén muur komt lichtend naar voren. Hij gaat midden in de kamer zitten en stelt zich in op deze muur die nu sterk oplicht voor zijn geestesoog.
Als op een groot filmscherm tekenen zich beelden af en tegelijkertijd heeft hij het gevoel enige tijd energetisch krachtig omhoog getrokken te worden. Dan stopt dat gevoel en ziet hij prachtige schitterende landschappen van een licht en schoonheid zoals hij die niet van de aarde kent. Het licht daar heeft een violette kwaliteit. Het ziet er zo levensecht uit alsof hij er in zou kunnen stappen. Hij ziet mensen lopen in dat landschap, maar anders dan de aardse mens zijn ze lichtend en transparant. Eén van de mensen komt naar voren in het beeld en richt zich rechtsreeks tot hem en heet hem welkom. Als antwoord vormt zich een innerlijke groet bij Jezus waarbij een gekleurde energie vanuit hem manifest wordt die hij even later als een grote lichtbel ziet verschijnen in het landschap waar hij naar kijkt. Degenen die hem heeft toegesproken bedankt hem voor zijn groet van licht. Het beeld vervaagt en hij voelt dat hij weer energetisch omlaag gaat terwijl allerlei kleuren en beelden op de muur langs flitsen. Dan is hij weer met zijn bewustzijn in de kamer. Hij heeft wat tijd nodig om van deze ervaring bij te komen en loopt daarna naar een stenen deurpaneel en verlaat daardoor de kamer. Hij komt in een korte horizontale gang terecht die doodloopt. Een omhoog gaande schacht kan hij hier niet vinden. Toch voelt hij dat zijn tocht hier hoog in de piramide nog niet voltooid is en dat er hogerop nog iets moet zijn.

 

Figuur 16.4 Het ‘Oog der voorzienigheid’ (of het ‘Alziend oog van God wakend over de  mensheid’) in de bovenkant van de piramide staat op de achterkant van het Amerikaanse ‘one dollar’ biljet. Misschien een verwijzing naar de onontdekte zesde kamer van de Grote Piramide waarvan kennis bij enkele Westerse mystieke genootschappen bekend was. In 1782 werd dit ‘Oog der voorzienigheid’ geadopteerd als deel van de symbolen op de achterkant van het Grootzegel van de Verenigde Staten. De ontwerper was de Pierre Eugene du Simitiere. Dit symbool is ook op andere plaatsen in de Verenigde Staten en daarbuiten gebruikt en kwam in 1935 terecht op het ‘one dollar’ biljet.

Werking Christ-Force-energie zesde hogere kamer
Opnieuw stuwt de Christ-Force-energie de mensheid verder. Weer komt er een periode in een heel verre toekomst waarin mensen nieuwe technologieën ontwikkelen. Er wordt een metafysisch apparaat ontwikkeld dat veel met licht te maken heeft. Het ziet eruit als een apparaat met daarin een rond vergrootglas gevuld met vloeibaar licht dat nauwkeurig is afgesteld op de hogere kosmische graden. De mens kan zich met dit apparaat innerlijk afstemmen op een geestelijke sfeer (hemelsferen of lichtsferen) en daar rondkijken. Maar ook de planeten van de vierde tot en met de zevende kosmische graad kunnen door de mensen  worden waargenomen. Graden die het ‘gewone’ heelal leven verre overstijgen. De mensheid is al lange tijd op de hoogte van deze kosmische graden en wat ze vertegenwoordigen. Hier leven de mensen die hun aardse incarnaties hebben volbracht en geëvolueerd zijn door de lichtende sferen die met de aarde te maken hebben. Ze zijn geïncarneerd op de planeten van de hogere kosmische graden. Het levendige besef van deze graden wordt door de waarneming met dit apparaat versterkt.

 

(7)   De zevende hogere ‘kamer’, het plateau op de top van de piramide

Jezus staat opzij in de korte horizontale gang naast de zesde hogere kamer waar geen schacht omhoog meer is. Als hij mediteert op het vervolg van zijn tocht door de Grote Piramide voelt hij een impuls bij zijn kruin alsof hij daar omhoog wordt getrokken. Hij voelt dat hij weer terug moet naar de zesde hogere kamer. Hij loopt deze kamer in en voelt met zijn handen tastend naar het plafond wat blijkbaar laag genoeg is om te kunnen voelen. Terwijl hij zo de kamer doorloopt wordt de trekkende impuls bij zijn kruin sterker en lichtend en het lijkt of een zuil van energie zich om hem heen vormt en hem stimuleert zich te richten op het allerhoogste. Het voelt steeds meer of hij niet meer in deze kamer is, maar ergens heel hoog daarboven. Hij gaat naar het midden van deze kamer, een plek die in zijn gevoel gesitueerd is in de centrale verticale as van de piramide. Daar gaat hij zitten en begint te mediteren waarbij hij zijn aandacht richt op zijn kruin. Zijn ogen draaien daarbij naar binnen.
Door de sterke opwaartse energetische kracht verandert zijn lichaamsgevoel en hij treedt uit. Met zijn uittredingslichaam wordt hij door de platte top van de piramide aangetrokken.
In uitgetreden toestand zit hij even later op deze top en wonderbaarlijke gevoelens gaan door hem heen. De lucht boven de piramide lijkt wel violet te kleuren. Het voelt alsof hij met zijn kruincentrum de hele wereld kan omvatten en daardoor bewust is van deze hele wereld. Dan gaat hij nog hoger met zijn energielichaam en begint een reis te maken door de energetische ruimte. Hoger en hoger gaat hij. Boven hem komt een stralend  licht in zicht. “Eindelijk, je bent er” hoort hij innerlijk, “we zijn blij je hier te kunnen verwelkomen”.
Hij ziet mensen die er transparant uitzien en licht lijken uit te stralen net als bij het beeld dat hij had in de vorige kamer. Hij hoort innerlijk: “We volgen je waar mogelijk en steunen je, maar doen dat zonder je missie te verstoren, want het is jouw missie”. “Bedankt” komt er in hem naar boven. En hij hoort: “Alle ruimtes van hemel en aarde tot in de hoogste graden staan je ter beschikking, voel en ervaar dat”.
Dan is het alsof zijn bewustzijn ineens groter is. Hij ziet prachtige landschappen in een onaards violet licht liggen. Hij beseft dat hij in de hoogste kosmische graad is, de voleinding van alle graden en de ontwikkeling van de mens. In dit besef kan hij hemel en aarde overzien en voelt en begrijpt hij waarvoor alles dient. Het is een alles doordringend weten over de werkelijkheid van het leven, het heelal en de evolutie van dat alles. Dan voelt hij dat zijn tijd hier voorbij is. De mensen van deze zevende komische graad nemen afscheid van hem en opnieuw welt een “Bedankt” in hem op. Hij gaat door de metafysische ruimte terug en zit wat later imetzijn uittredingslichaam weer bovenop de piramide. Hij is zich daar bewust van een direct weten van wat er om hem heen op aarde gebeurt.

 

Figuur 16.5: Top van de Grote Piramide. De metalen constructie daarop (bliksemafleider?) is niet origineel (bron: D.L. Sandusky)

Werking Christ-Force top piramide, de zevende ‘hogere kamer’
Een laatste reeks van technologische uitvindingen wordt gedaan corresponderend met de top van de piramide. Zeer hoog ontwikkelde mensen in een zeer verre toekomst bouwen een volledig metafysisch instrument. Het ziet eruit als een transparante, goud oplichtende cilinder die naar de hemel reikt. Mensen die er aan toe zijn kunnen beneden dit instrument ingaan waarna ze geestelijk omhoog getransporteerd worden met hun uittredingslichaam naar hogere geestelijke dimensies zoals de hemelsferen, maar daar blijft het niet bij. Ze kunnen tevens de hogere kosmische graden bezoeken. Dat kan maar voor korte tijd en met medewerking van de bewoners van die hogere graden. Voor de aardse mensen is dit een ervaring die hun leven diepgaand verandert. Ze kunnen zelf de realiteit van de kosmische graden en hun betekenis ervaren, de schoonheid daarvan en een besef van voleindig krijgen waardoor ze ten diepste beseffen waarvoor ze leven. Wel moeten ze op tijd weer terug anders kan hun fysieke lichaam deze ervaring niet goed meer verwerken. Deze uitvinding zal de mensheid stimuleren zich geestelijk af te stemmen op het hoogste van dit heelal, de goddelijke voleinding van het leven, de zevende kosmische graad.
Uiteindelijk zijn zo vele wonderlijke uitvindingen gedaan waardoor de mens niet alleen de verbondenheid ervaart met andere mensen op aarde, maar ook met de uitgestrektheid van het heelal alles wat daarin aanwezig is. Zelfs met datgene wat het ‘gewone’ heelal overstijgt: de hogere kosmische graden tot en met de zevende en hoogste kosmische graad, het goddelijke Al.

 
 
Terug naar de Grote Galerij
Langzaam zakt hij met zijn uittredingslichaam omlaag de piramide in. Tegelijkertijd gaat een lichtstroom van hem uit die de hele piramide vult, alsof alles in het licht van het hoogste komt te staan, het goddelijke Al.  Licht dat onder grond door de gangenstelsels stroomt naar de andere piramiden van het Gizeh-plateau en de Sfinx. Het licht ankert zich ook met een lichtzuil tot in het diepste van de aarde. Als hij tot bovenin de zesde hogere kamer (van het derde oog) is gekomen, gaat de verbinding tussen zijn kruincentrum en zijn geestesoog (zesde chakra) oplichten. Een stralende lichtbundel komt uit zijn geestesoog en doet de hele ruimte van deze kamer (metafysisch) oplichten. Langzaam, heel langzaam komt hij terug in zijn fysieke lichaam. Het duurt enige tijd voordat hij zich weer helemaal aanwezig voelt in zijn lichaam en de enorme energie die met hem meegekomen is, verwerkt heeft. Weer wellen gedachten van dankbaarheid in hem op aan allen die deze ervaringen mogelijk hebben gemaakt. Rustig staat hij op en loopt naar stenen deur waardoor hij gekomen is toen hij deze kamer voor het eerst betrad.
 
Hij daalt door de verticale schachten naar beneden af en komt tenslotte aan bij de stenen deur bij de Grote Galerij. Hij voelt zich verlicht en verhelderd door zijn ervaringen in de reeks hogere kamers van deze piramide en richt zich op het vervolg van zijn tocht.
 
 
Herinnering aan Jozef Rulof’s woorden
De woorden van Jozef Rulof over dit bouwwerk komen weer terug in mijn herinnering. Dat de Grote Piramide een goddelijk bouwwerk is waarvan het ontwerp is ontwikkeld in het goddelijke Al en doorgegeven naar de mensen van de lagere kosmische graden tot en met de lichtsferen van de aarde. Hoog ontwikkelde zielen zijn geïncarneerd op aarde om dit bouwwerk te realiseren waar het hele volk van het toenmalige Egypte aan heeft meegewerkt.
In een reading (achttien jaar geleden) kreeg ik van iemand beelden uit een vorig leven als bouwer van de Grote Piramide. Dit zijn mijn aantekeningen die ik toen daarvan gemaakt heb: “Bij het bouwen van de Grote Piramide leek iedereen in een gouden lichtzuil te zijn die boven kwam, te werken. Mede hierdoor wist iedereen precies waarvoor hij of zij daar werkte en waarvoor de piramide diende, namelijk om het goddelijke op aarde te brengen zodat het goddelijke aan de mensheid kan meedelen wat zijn hogere leringen zijn en hoe de aarde op te bouwen en tot bloei te brengen is via de goddelijke wetten’. Ten tijde van de bouw leek iedereen in Egypte van dit gouden licht doortrokken te zijn, alsof er continu vanuit de hogere sferen een stroom van licht omlaag kwam om ieder mens te inspireren. Degenen die de bouwplannen voor de piramide doorkregen baadden helemaal in een aparte energie. Zij kregen na een periode van voorbereiding en innerlijke afstemming via de weg van inspiratie de bouwplannen door en de betekenis ervan. Met elkaar overlegden deze bouwmeesters over wat ze doorkregen, zodat ze beseften wat hun taken hierin waren en ze aan het werk konden gaan.” 
Jozef Rulof zegt in een van zijn boeken dat de grootste geleerden die ooit op aarde zullen leven, toen geïncarneerd waren. Toen hem gevraagd werd of deze geleerden letterlijk konden zien wat er allemaal zou gebeuren in de toekomst zei hij dat ze dit in symbolische vorm zagen.
 
Het tijdsperspectief
De tijdsperspectief is een ander punt van aandacht, want wanneer wordt wat uitgevonden? De uitvindingen van de eerste hogere kamer lijken in onze tijd te passen met de ontwikkeling van het World Wide Web en dat wat er deze eeuw nog komen gaat zoals apparatuur die contact maakt met metafysische geneeskrachtige energieën en met de geestelijke werelden. Tot 2050 zullen er nog mensen worden geboren die technische uitvindingen gaan doen op dit gebied daarna houdt het voorlopig op, zegt Rulof. Op een ander moment zegt hij dat pas over 20.000 jaar de mensheid voertuigen zal ontwikkelen om het heelal te gaan verkennen. Dat zou met de tweede hogere kamer overeen kunnen komen. De onontdekte kamer hoger in de piramide zou mogelijk bij uitvindingen over enkele miljoenen jaren kunnen passen  als de mensheid volgens Rulof ‘geestelijke kijkers’ heeft ontwikkeld waarmee de mensen tot in de zevende kosmische graad waarnemingen kunnen doen. Deze uitspraken geven een beeld van de enorme tijdschaal van uitvindingen die voor ons als mensheid tot de mogelijkheden behoren. De uitvindingen geven de geestelijke ontwikkeling aan die voor ons in  het verschiet ligt en waarbij de hier beschreven uitvindingen krachtige hulpmiddelen zijn.
 
Persoonlijke terugblik
De beelden waren voor mij heel verrassend. Ik had deze hier niet verwacht, net als bij andere aura-readingen had ik meer persoonlijke inspiraties en belevenissen verwacht. De beelden die ik te zien kreeg, maakten me ook een paar dagen stil van binnen, zo’n  wonder had ik niet eerder beleefd. Ik kijk naar buiten en zie witte wolken aan de lichtblauwe najaarshemel voorbij drijven. Het is een mooie herfstdag vandaag. Innerlijk kijkend en voelend zie ik wat de mensheid nog een bijzondere toekomst heeft die niet klaar ligt maar opgebouwd moet worden. Pas door inspanning en toewijding van velen kan deze toekomst gerealiseerd worden. Ik besef dat de mensheid toe moet groeien naar de hier genoemde uitvindingen zodat dit niet zal ontsporen.
 
De hogere kamers van de Grote Piramide en de hogere chakra’s in de mens
Bij eerdere waarnemingen heb ik gemerkt hoe de belangrijke kamers in de Grote Piramide afgestemd zijn op de chakra’s. Dat lijkt ook bij deze kamers het geval te zijn. De eerste vijf hogere kamers hebben allemaal wat te maken met vibraties en corresponderen waarschijnlijk met het vijfde chakra, het keelchakra. Dit is het chakra van de innerlijke stem en de telepathische waarneming. En misschien nog wel van veel meer kwaliteiten als er vijf kamers nodig zijn voor één chakra! De onontdekte zesde hogere kamer correspondeert met het innerlijk zien van het zesde chakra oftewel het derde oog of geestesoog. De platte top van de piramide correspondeert tot slot met het zevende chakra van het helder weten en onze connectie met ons Hogere Zelf en onze Godsvonk. Zo lijken alle hogere vermogens die in de Grote Piramide naar voren komen op de een of andere manier te corresponderen met onze eigen vermogens zoals die in de chakra’s besloten liggen! Alleen het hartchakra is tot nu toe niet expliciet naar voren gekomen, maar de tocht in de Grote Piramide is nog niet ten einde. 

► Terug naar hoofdstuk 15: De Grote Galerij, pelgrimstocht naar het licht

Vergelijkbare berichten

5 reacties

 1. prachtige vergelijking
  Het heden en verleden gekoppeld aan de pyramides en aan het World Wide Web. Een mooie verbinding. Het derde oog. Dit hoofdstuk is verhelderend, maar roept tegelijkertijd nog meer vragen op. Het geeft verheldering, maar je dwingt mij ook tot verder onderzoek.

 2. Reactie op ‘Prachtige vergelijking’
  Hallo Marlies, ik kan me indenken dat de beschrijving van dit deel van de inwijdingstocht nieuwe vragen oiproept. Voor mij was het ook heel bijzonder om dit kijkje in de verre toekomst te krijgen en te zien wat een bijzonder perspectief er voor de mensheid ligt te wachten.   

 3. Reactie van een lezer
  Hallo Pierre,
   
  Niet te bevatten wat je in dit hoofdstuk op papier gezet hebt over de toekomst van de mensheid… Al lezend had ik hier en daar een paar vragen die opborrelden. Ik zal ze hieronder opschrijven:
   
  Het vervolg van de inwijdingstocht in twee lijnen
  In dit stuk gaat het over “de inwijdingstocht van Jezus als de Christ-Force-energie” .
  Is het mogelijk om dit onderdeel iets uitgebreider te maken of er enkele woorden aan toe te voegen die het verdiepen ?
  (Is het bij hem ontstaan ? Moet het zich bij hem verdiepen ? Is het een op zichzelf staande energie die hij zich eigen moet maken ? Bestond de energie daarvoor niet ?)
    

  (2) De tweede hogere kamer

  Heb je hier meer informatie over ? Met name de klanken / het geluid en wat dat te maken heeft met de titel van dit onderdeel / demateralisatie, materialisatie en reizen door de ruimte.
   
   
  Het is echt ongelooflijk wat je aan het doen bent. En nog twee hoofdstukken en dan is het klaar…

  1. Bedankt
   Bedankt voor je reactie op dit hoofdstuk over de hogere kamers in de piramide. Naar aanleding van je reactie heb ik de tekst over de Christ-Force energie en de tweede hogere kamer wat uitgebreid.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *