16 Het bouwplan van een hunebed (Auf Bruneforths Esch, Duitsland)

Na de vorige aura-reading over de huwelijksinzegening in het rechterdeel van het hunebed ‘Auf Bruneforths Esch’, richt ik me op de linkerzijde van het hunebed om te zien wat daar voor verhalen zijn. Maar er komt niets.

Hunebed Auf Bruneforths Esch, liggend op een verhoging

Overleg over het bouwplan
Het blijft donker tot ik op een bepaald moment beelden krijg van de bouwmeester van dit hunebed die in overleg is met anderen. Ze hebben het over het bouwplan van dit hunebed en dat er door de aarde onder het toekomstige hunebed een gemeenschappelijke energiestroom moet gaan lopen. Het rechterdeel van het hunebed (gezien vanaf het bankje) moet een lichte energie krijgen voor blije, rituele gebeurtenissen zoals een huwelijk, inzegening pasgeboren baby’s en andere inzegeningen. Het linkerdeel (eigenlijk een apart hunebed) moet geschikt zijn voor moeilijke problematieken zoals bij ziekte, conflicten, leed en droevige gebeurtenissen.
Om meer te weten te komen over het bouwplan, heb ik me bij deze aura-reading vooral gefocust op de bouwmeester van dit hunebed. Het bouwplan blijkt dan veel omvangrijker te zijn dan het plaatsen van wat stenen.

Het kiezen van een geschikte plek
Eerst moet de plek van het hunebed bepaald worden. De metafysische energieën en de aarde moeten zodanig zijn,  dat hiermee te werken is voor de energetische activering van een hunebed. In dit geval worden de metafysische energiestromen waarschijnlijk veroorzaakt door een ondergronds waterstroompje. De hunebedbouwers gebruiken een wichelroede om energieplekken in de aarde op te sporen. Door de uitslag van de roede krijgen ze een indruk van de sterkte van de energie en hoe diep in de aarde ze moeten graven en stenen plaatsen om deze energie te benutten.
Verder moet dit stuk grond stabiel zijn, dus geen veengrond, en voldoende ruimte bieden voor bijbehorende behuizingen. Priesters moeten hier kunnen werken en de plek moet bereikbaar zijn voor degenen die hulp en advies nodig hebben. 

Plaatsing ondergrondse stenen ten behoeve van de energie
De gekozen plek  wordt deels afgegraven en er worden kleine stenen geplaatst om de horizontale energiestromen om te zetten in  verticale stromen. De kleine stenen worden zo geplaatst dat ze een ‘energetische fundering’ gaan vormen voor de staande stenen van het te bouwen hunebed.

Stenen plaatsing voor behuizingen
Daarna wordt in zuidelijke richting (waar de ingangen van dit hunebed zouden komen) ook wat grond afgegraven op de plekken waar de behuizingen moeten komen. Ook hier worden op een aantal plekken stenen geplaatst.

Ondiepe kuil met boom erin achter hunebed met daaromheen geactiveerde energie

De behuizingen zijn bestemd voor overleg van priesters en priesteressen met mensen die met een vraag komen en voor contact met hun leerlingen. Ook bij die plekken moet een verhoogde energie komen zodat ook daar afstemming op de ‘goden’ wat gemakkelijker is.

Lagen aarde aanbrengen en de verhoging voor het hunebed vormgeven
Over de kleine stenen van de energetische fundering wordt een laag aarde aangebracht en aangestampt. De verhoging die ontstaat, wordt vorm gegeven zodat er plek komt voor staande stenen, kransstenen en loopruimte  daaromheen. Ook het stuk grond ten zuiden van het hunebed wordt met een laag aarde bedekt en extra stenen worden daarin geplaatst om horizontale energiestromen te creëren over toegangspaden en rondom de geplande behuizingen.

Links en rechts een lichte verhoging van geactiveerde energie: mogelijk zijn dit sporen van oorspronkelijke paden achter het hunebed

Plaatsing stenen voor energetische activering kransstenen en energiepunten
Hierna worden op de aarde rondom het toekomstig hunebed kleine stenen geplaatst voor de energetische activering van de kransstenen die hier later bovenop geplaatst worden. Verder worden middenin het toekomstig hunebed zodanig stenen geplaatst dat daar brede (10 – 20 cm doorsnede) energiepunten ontstaan. Voor het linkerdeel worden die wat lager geplaatst dan voor het rechterdeel. Links en rechts worden ook andersoortige stenen gebruikt. Ook deze worden bedekt met een laag aarde.
De oorspronkelijke horizontale energiestroom onder de hunebedplek wordt versterkt door in het oosten van het geplande hunebed in de grond stenen te plaatsen die deze horizontale energiestroom gaan versterken.
Bovenop de verhoging worden stenen geplaatst als fundering voor de staande stenen van het hunebed en de kransstenen. Deze funderende stenen versterken tevens de verticale omhoog komende energiestromen.

Plaatsing van de grote stenen
Een aantal mannen beginnen met de bouw van behuizingen ten zuiden van het hunebed. Tegelijkertijd begint het ‘grote werk’: grote stenen worden bewerkt en daarna met innerlijke krachten door de daarvoor getrainde hunebedbouwers verplaatst naar het geplande hunebed. Het plaatsen op de funderende stenen moet nauwkeurig worden gedaan zodat een stabiele constructie ontstaat. Na enkele staande stenen wordt een eerste deksteen geplaatst en wordt gecheckt of deze stabiel ligt. Soms moet een staande steen vervangen worden om een betere aansluiting te krijgen. Nu wordt ook aan de plaatsing van de kransstenen gewerkt en geleidelijk begint het hunebed zijn vorm te krijgen. Aan de toegangspoorten wordt apart aandacht besteed. De energie hiervan moet bij binnenkomst opbouwen naar de centrale ruimte van het hunebed en daar vloeiend in overgaan.
De omlijsting met de kransstenen wordt hierna volledig gemaakt. De energie in het hunebed in aanbouw wordt steeds beter voelbaar. Eerst van de afzonderlijke steun- en kransstenen en de energiepunten middenin. Met de plaatsing van de dekstenen verandert dat. De metafysische energie gaat nu door staande- en dekstenen stromen. Dat concentreert de energie in het hunebed en maakt dat meer geschikt voor de trance-sessie van de priesters.

Plaatsing stopstenen en opbouw dekheuvel
Nadat het ‘skelet’ van het hunebed (eigenlijk zoals wij dat nu kennen) klaar is, worden de overblijvende gaten opgevuld met stopstenen en ander afsluitend materiaal. Daarna wordt aan de buitenkant opzij een materiaal aangebracht, mogelijk klei, dat blijft kleven en het hunebed beter afsluit.
Bovenop worden matten van vlechtwerk gelegd om een bescherming te geven tegen regen en wind. Een aantal lagen wordt op elkaar geplaatst, helemaal aflopend naar de zijkanten zodat vocht kan weglopen. Daar overheen worden stenen gelegd.
Ook bij de zijkanten tussen krans- en staande stenen worden aarde en stenen gelegd zodat langzamerhand een dekheuvel ontstaat. Tenslotte worden bovenop het hunebed nog meer aarde en stenen gelegd en komt er nog meer vlechtwerk overheen met wat aarde. Het geheel wordt aangestampt zodat er een complete dekheuvel ontstaat doorlopend tot aan de kransstenen. Dit geheel vormt tevens de buitenste energiecocon van het hunebed.

Het leggen van de vloer
In het hunebed wordt een vloer van stenen gelegd zodat het droog is (geen vocht dat optrekt uit de aarde), flexibel (ingraven van offers zoals trechterbekers is mogelijk) en een extra energielaag geeft bij de vloer.
Mogelijk wordt aan beide uiteinden van het hunebed een luchtpijp aangebracht, maar dat is niet zo duidelijk waarneembaar.

Plaatsing stenen in de omgeving
Op enkele meters van het hunebed worden nog stenen geplaatst om de energiesfeer in het hunebed te versterken. Ook op enkele tientallen meters afstand worden enkele stenen geplaatst (in het oosten) om een toegang tot het gehele complex te markeren. Om het hunebed heen wordt het terrein verder vormgegeven, zodat een brede stabiele verhoging ontstaat waarop het hunebed staat. Aan de voet van deze verhoging (zeker 10 – 20 meter breed) worden nog enkele stenen geplaatst om de horizontale energiestromen diep onder het hunebed te stabiliseren.
Langzamerhand nadert de voltooiing. Met de priesters wordt de energie getest en hier en daar wordt nog een steen iets anders geplaatst zodat er intern een stabiele, harmonische energie ontstaat. Door de spirituele activiteit van de priesters wordt een energiestroom vanuit het hunebed naar boven lichtend. Dat is belangrijk voor het uittreden naar het lichtende godenrijk. Zo ontstaat hier een centrum voor spirituele advisering, zegening en heling.

Geschakelde hunebedden
Het hunebed ‘Auf Bruneforths Esch’ moet voor de bevolking van deze streek het lang verhoopte contact met de goden brengen en tot meer welvaart leiden. Naast heling en advies kunnen de goden hen immers ook helpen met bepaling van zaai- en oogstmomenten, adviezen geven voor de gezondheid van hun vee en hoe om te gaan met het land zodat dit goed bewerkt wordt.

Eikenboom die de overgang tussen rechter- en linkerdeel van het hunebed markeert

Door twee hunebedden energetisch aan elkaar te schakelen wordt hun energie sterker en stabieler. De diep liggende energiestroom die onder het linker- en rechterhunebed loopt, geeft kracht aan beide hunebedden. Voor de stenen van het hunebed wordt de hele wijde omgeving afgezocht. Soms zitten stenen diep weggezakt in de grond en moeten ze eerst uitgegraven worden. Ook als met innerlijke krachten gewerkt wordt voor steenverplaatsing, is dat nodig. Stenen worden uitgezocht die optimaal zijn voor de energiedoorvoer of het creëren van de energiestromen. De stenen moeten ook bewerkt worden. Stukken worden er soms afgeslagen of stenen worden gespleten.

Plaatselijke gemeenschap werkt mee
De hunebedbouwers van dit hunebed vormen een werkploeg van zeker tien man waarvan drie in staat waren met hun innerlijke krachten zware stenen te verplaatsen . De kleinere stenen kunnen door de anderen verplaatst worden door rollen over de grond of stenen rollen over boomstammetjes of het gebruik van eenvoudige hulpmiddelen zoals een draagbaar.
Om voor de uitvoering van het bouwplan voldoende mankracht te hebben is het belangrijk dat bij het bouwen van het hunebed een aantal mannen van de gemeenschap meewerken voor het graafwerk, het sjouwen van de stenen, het aanleggen van de paden naar beide hunebedden en het opbouwen van de behuizingen bij het hunebed. Verder moet de gemeenschap de hunebedbouwers, priesters en priesteressen onderhouden en een beloning geven voor hun werkzaamheden.

Inzegening van het hunebed
Bij de inzegening van het hunebed komen priesters en belangstellenden van heinde en ver. Dit is een grote dag in het leven van de mensen van deze gemeenschap, iets wat je maar één keer in je leven meemaakt. Maar ook voor de priesters is dit bijzonder omdat ze hier een nieuwe hunebed in gebruik nemen en een nieuwe spirituele gemeenschap moeten opbouwen.

Oorsprong kennis hunebedbouw
De kennis van het bouwen van een hunebed, inclusief de techniek om innerlijke krachten te mobiliseren, zijn maar aan een beperkt aantal mensen bekend en de geheimen daarvan worden streng bewaakt om misbruik te voorkomen.
Verre voorlopers van de hunebedbouwers kwamen mogelijk uit het huidige Denemarken. Deze mensen waren zo geniaal en intuïtief dat ze het bouwplan voor een hunebed ontwikkeld hebben en de techniek voor mobilisatie van innerlijke krachten om de groten stenen te verplaatsen. De goden begeleiden hen intuïtief via de weg van de inspiratie, dromen en ingevingen. De eerste bouwers waren waarschijnlijk speciaal geïncarneerd om het eerste functionerende hunebed te bouwen met de toen aanwezige materialen. Nadat het eerste hunebed voltooid was, gingen priesters daar in trance uittreden en kregen zo rechtstreeks van de goden hun aanvullende instructies. Daarmee verbeterden ze het hunebed en kregen ze meer informatie over de werking van kruiden, behandelen van zieken en het aanpakken van conflicten.

Verbreiding hunebedbouw
Toen in een ver verleden de eerste hunebedbouwers goed wisten hoe ze hunebedden moesten bouwen, namen ze leerlingen aan en gingen ook voor anderen op andere plaatsen hunebedden bouwen. Overal waar de mensen hulp van de goden wilden hebben en bereid waren zich daarvoor in de zetten, konden hunebedden gebouwd worden. Wel moesten er voldoende geschikte stenen aanwezig zijn en een stabiele bouwplek. Voor gemeenschappen werd het een grote eer een hunebed te mogen bouwen in hun gemeenschap en (eindelijk) rechtstreeks contact met de goden te krijgen: goden die de macht hadden over de ongeziene wereld, wonderlijke genezingen konden bewerkstellingen en een wijsheid hadden die de mens kon uittillen boven zijn gewone denkpatronen.

Onderlinge contacten hunebedbouwers
Hunebedbouwers stonden met elkaar in contact via een netwerk van contacten, leermeester-leerling verhoudingen en samenwerkingsverbanden. Hun werkterrein verschoof regelmatig naar nieuwe plaatsen waar er gemeenschappen waren die een hunebed wilden en de bouw ervan aankonden. Priesters vormden ook een netwerk en nieuwe, onervaren priesters werkten vaak een tijd mee met ervaren collega’s elders. Zo werd ook de ‘know how’ van het priestervak verbreid en versterkt.

Terugblik
Het was lastig om via aura-reading een  beeld van het bouwen van het hunebed te krijgen. Door het ontbreken van kennis van het bouwen van een hunebed, was het nodig goed te focussen tijdens de reading om er toch een indruk van te krijgen. Al met al geeft de reading een beeld van de (metafysische) energetische en fysieke constructie van het hunebed. Dit hoeft niet als de absolute waarheid gezien te worden, maar wel als een redelijke beschrijving van het bouwen van een hunebed zoals waargenomen door een buitenstaander. Andere aura-readingen of fysisch onderzoek kunnen het beeld completeren én de diversiteit in bouw aangeven. Soms werden hunebedden op bijvoorbeeld rotsige grond gebouwd, zoals in Corsica. Dat zal ongetwijfeld aanpassing van het bouwplan gegeven hebben.
Over wat met de ‘goden’ bedoeld wordt, is al in een eerder blogbericht ingegaan.
Bijna alle hunebedden hebben in de loop der eeuwen te lijden gehad van menselijke activiteit. Op de stenen van dit hunebed zijn bijvoorbeeld nog de boorgaten zichtbaar die lang geleden (18de – 19de eeuw) gemaakt zijn om de stenen te splitsen en af te voeren. Elders konden ze dan als bouwmateriaal gebruikt worden.

Boorgat in deksteen hunebed (Auf Bruneforths Esch)

Blijkbaar is dat met de steen van de foto mislukt want hij ligt er nog. Gelukkig maar, want dat stelt ons in staat een beter beeld van dit hunebed te krijgen.

Meer informatie
Meer verhalen over het verleden van hunebedden die door middel van aura-reading zijn verkregen, zijn te vinden in de rubriek ‘Mijnhunebed’ van het Hunebedcentrum te Borger en op deze website. 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *