01 De piramide als inwijdingsplaats

De Grote Piramide bij Gizeh, symbool voor alles wat de mens in zich heeft en tot ontwikkeling gebracht kan worden. Hoe hoger deze ontwikkeling gaat, hoe meer die zich richt op de eenheid van alles, en dat alles komt weer voort uit het ene.

 

Figuur 1.1 Sfinx met op de voorgrond resten van de sfinxtempel en op de achtergrond de Chefren piramide

 

De piramides bezoeken

Stil liggende Sfinx en de piramides bij Gizeh (zie figuur 1.1) in het woestijnzand. Af en toe komen ze weer in het nieuws of kom je ze tegen in verhalen en op foto’s. Het lijkt of  ze liggen te wachten. Boodschappen lijken soms ontraadseld te worden maar het blijven boodschappen met een vraagteken. Wat is nu eigenlijk de betekenis van deze bouwwerken? Zijn het alleen maar graftomben of is het meer? Zijn het eigenlijk wel graftomben want nooit zijn er mummies van dode farao’s in aangetroffen. Alleen een lege sarcofaag zonder deksel werd bij de opening van de grote piramide gevonden, zonder inhoud. Ook teksten of tekeningen zijn nooit gevonden afgezien van een paar discutabele krijtaantekeningen in één ruimte. Het enige beeld wat ooit gevonden is bij het complex is de Sfinx, mysterieus starend in de verte, in de richting van de opgaande zon.

 

Mystieke betekenis van de piramides

En toch heeft dat piramidecomplex een diepe occulte historie waarin toespelingen gemaakt worden op een bijzondere betekenis ervan. Opmetingen aan het complex laten wonderlijke zaken zien. De Grote Piramide lijkt op basis van de duim, de ‘piramide inch’, als maateenheid gebouwd te zijn.

Meten en rekenen aan de piramide levert tal van interessante gegevens. Een voorbeeld: een zijde van de piramide is 231,925 meter lang. In een piramide zitten 4 zijdes dus 231,925 meter x 4 = 927,7 meter. De Egyptenaren werkten met inches, dus 927,7 meter / 2.54 = 365,24. Het getal 365,24 is met een ongelooflijke nauwkeurigheid, precies het aantal dagen wat 1 aardjaar bevat!
De vier zijden van de piramiden staan ook nog perfect volgens de 4 windrichtingen en de grote piramide ligt op precies 1/3 van de afstand tussen de Noordpool en de evenaar.

 

Intermezzo: nog wat technische gegevens van de Grote Piramide [1]

De hoogte is zonder top 140 meter (en als er een top op gestaan zou hebben 146 meter).

De piramide is opgebouwd uit 200 steenlagen van 65 cm dik, behalve de 35ste laag die is 130 cm dik. Er zijn ongeveer 2,1 miljoen steenblokken gebruikt en het gewicht daarvan is 5.300.000 ton en dat maakt de piramide tot het zwaarste bouwwerk ter wereld.

De eenheid waarmee de piramide is opgebouwd is de piramide-inch welke bijna overeenkomt met de Engelse inch. De lengte van deze piramide-inch is 1:500.000.000 van de aarde afstand van pool tot pool.

De hoogte van de piramide is 5.183 inch en dat is 1 miljardste deel van de afstand aarde – zon.

 

Aan de vorm van de Grote Piramide en de interne gangen en ruimtes zijn ook tal van jaartallen toe te kennen die dan een wonderlijke historische lijn vertonen welke veel parallellen met de westerse geschiedenis vertoond. Peter Lemesurier[2] geeft daar in zijn boek met de pretentieuze titel ‘The Great Pyramid Decoded’ een interessante beschrijving van. De geschiedenis van enkele duizenden jaren wordt er door sommigen in teruggevonden, zelfs het leven van de Christus! De Grote Piramide, het enige wereldwonder uit de klassieke oudheid dat nog overeind staat en dat al heel lang. Koolstofdateringen geven aan dat ze circa 2600 jaar voor Christus voltooid is.

In mystieke geschriften van bijvoorbeeld de Rozenkruisers en Theosofen komen nog andere dimensies naar voren. Zo zou onder de Sfinx een aparte ruimte zijn en zou er een gang lopen van de Sfinx naar de Grote Piramide. Het verhaal gaat dat deze piramide eigenlijk een inwijdingstempel was, die duizenden jaren door priesters is gebruikt ter inwijding van hun leerlingen in het priesterschap.

 

Intrigerend is het verhaal van Jozef Rulof, als trancemedium actief in Nederland van circa 1930 tot 1952 en een indrukwekkend oeuvre aan boeken heeft geproduceerd over vele geestelijke zaken zoals reïncarnatie, maar ook over de piramides van Gizeh. Hij stelt in zijn boek ‘Het ontstaan van het heelal’ dat de piramides zijn gebouwd onder leiding van een aantal kosmisch geïnspireerde bouwmeesters die daartoe speciaal geïncarneerd waren in het oude Egypte. Onder hun leiding heeft het hele Egyptische volk in circa 75 jaar het hele piramidecomplex gebouwd. Een complex van drie grote piramides en een aantal kleinere dat als welkom voor de Christus is gebouwd en als geschenk aan de mensheid. Het complex zou de gehele geschiedenis van de mensheid uitbeelden én haar hele toekomst. Iedere steen, iedere gang en iedere ruimte van het complex heeft een speciale betekenis, niets zit ‘toevallig’ zo in elkaar. Hij voorspelt dat in ieder tijdperk mensen geboren worden die iets nieuws aan de piramides zullen ontdekken tot, over vele honderden miljoenen jaren, zelfs de laatste mens op aarde hier nog iets nieuws ontdekt! Volgens Rulof is het zichtbare deel van het complex niet het enige maar ligt het grootste deel verborgen onder het woestijnzand.

 

Bezoek aan de piramide

Het eerste moment dat ik de Grote Piramide zag, was in december 1990 vlak voor de Golfoorlog met Irak. Vanuit een taxi in Caïro op weg naar Gizeh, zag ik ineens de bovenkant van de Grote Piramide uitsteken boven de huizen. Een vreemd, indrukwekkend gezicht wat voor mij, wonderlijk genoeg, vertrouwd aanvoelde.

Toen ik even later voor de Sfinx stond en me daar innerlijk op instelde. “Is dat nu de Sfinx?” vroeg ik me af, “symbool van de mens?” Onderwijl stroomden onverwachts energieën door me heen en leek ik op een energetische manier een toekomstbeeld van mijn eigen leven te krijgen. Ik moest grote moeite doen om overeind te blijven en er niet van weg te lopen, zo sterk waren deze energiestromen. Zoals ik later in mijn leven moeite moest doen niet weg te lopen van ingrijpende en onverwachte crisissituaties, maar me tot het uiterste moest inspannen om er bij te blijven. De energieën bleven doorstromen totdat het blijkbaar voldoende was.

Ik was samen met mijn toenmalige vriendin. Voordat we aan kinderen zouden beginnen wilden we een keer Egypte bezoeken en we hadden het gevoel dat nu de tijd daarvoor rijp was. Later zou ik me realiseren dat problemen in de relatie samenhingen met de sterke toestroom van energieën. 

 

Kijkend van de Sfinx  naar de Grote Piramide kreeg ik een indruk van een lijn of verbinding onder de grond of was dat verbeelding? We liepen later naar de grote piramide en kwamen onderweg langs de zonneboot die aan de voet van de piramide was opgegraven. Alle onderdelen daarvoor kwamen uit een onderaardse ruimte vlakbij de piramide. Het bleek een goed bewaard gebleven bouwdoos te zijn die na veel puzzelen een prachtige boot bleek op te leveren. Ze staat tentoongesteld in een museum naast de piramide. Andere bouwdozen voor schepen liggen voor toekomstige onderzoekers nog ongeopend aan de zijkanten van de piramide klaar om ooit nader onderzocht te worden. Over de betekenis daarvan wordt nog gespeculeerd. Verderop in dit boek komen ze op een verrassende manier terug als onderdeel van de inwijdingsweg door het piramidecomplex.

 

De tocht door de Grote Piramide was fascinerend. Door een openstaand hek binnenin lukte het mij en mijn vriendin samen met een Australische bezoeker de omlaag lopende gang van de piramide (zie figuur 1.2), die meestal is afgesloten, binnen te komen en erin af te dalen naar de onderste kamer van de piramide. Deze omlaaggaande gang was prachtig glad afgewerkt maar niet erg hoog zodat je  er gebogen doorheen moest lopen. In de ondergrondse kamer konden we weer rechtop staan. Midden in die kamer was een rond gat, de ‘put’. Ik voelde even de verleiding om hierin af te dalen omdat ik wist dat er en relatie was met kundalini-energie. Achteraf was het maar goed dat ik dat niet gedaan had gezien de diepte van die put, tevens het diepste punt van deze piramide. Het plafond van deze kamer was ruwe rots. Op sommige plaatsen in de wanden waren prachtig afgewerkte stukken muur met reliëfs erin, het was onduidelijk waarom dat was. Verderop in het boek komt de betekenis ervan naar voren. Opzij van de kamer zaten er een paar lage kruipgangen naar kleinere ruimtes (zie figuur 1.2: dead-end passages). Deze kruipgangen waren afgesloten door een hek. Ook hiervan was de betekenis onduidelijk.

Terug omhooggaande door de lange gang zag ik dat bovenin vlak bij de uitgang een dichte poort zat als onderdeel van één van de zijwanden. De gang liep vandaar nog een stukje verder omhoog tot de noordwand van de piramide vlak naast de bezoekersingang.

 

 

Figuur 1.2: Dwarsdoorsnede van de grote piramide met een aantal gangen en kamers

Ik merkte aanvankelijk niet veel van de spirituele dimensie van de piramide, het bleef een stenen gebouw van imposante afmetingen. Wel gebeurde er wat als ik met een open hartchakra me innerlijk instelde op de piramide: deze leek dan doorzichtig te worden.

Ons bezoek ging verder naar de koninginnekamer en vervolgens de koningskamer met de lege sarcofaag.

Bij iedere ruimte in de piramide kreeg ik een sterk gevoel van correspondentie met een bepaald chakra: de onderaardse kamer met het eerste chakra, de zogenaamde verborgen kamer (Grotto) met het tweede chakra, de koninginnekamer met het derde chakra en de koningskamer met het vierde chakra en de ruimten (figuur 1: construction chambers) boven de koningskamer die men ontdekt heeft met het vijfde chakra. De top correspondeert met het zevende chakra, het kruinchakra. Op de ontbrekende ruimte voor het zesde chakra wordt verderop in dit boek ingegaan.

 

De kale koninginnekamer had een interessant zijvertrekje, een nis met vijf richels in de toegangspoort. Aan twee zijden van de koninginnekamer waren er smalle schachten die diep de piramide inliepen. Deze schachten werden in de negentiende eeuw ontdekt. Door de wanden daar open te breken werden de schachten zichtbaar. Ze hebben een onbekende functie. Ook hier wordt bij de beschrijving van de inwijdingsweg op ingegaan.

De koningskamer gaf het meeste het gevoel van een spirituele plek. Veel bezoekers mediteerden daar en hadden zich duidelijk innerlijk hierop afgestemd. Ik had de neiging in de sarcofaag te stappen om erin te gaan liggen maar voelde me met al die mensen daar te ongemakkelijk over. Even leek het of ik in deze kamer beelden kon krijgen van de ontwikkelingslijn van de mensheid, die in deze ruimte gevorderd was tot halverwege de sarcofaag.

De lege sarcofaag zou volgens de eerder genoemde Jozef Rulof symbool staan voor de ontdekking van de mensheid dat er een geestelijk voortbestaan is van de mens na het lichamelijke einde. Anno 2016 moet dat moment nog komen. Terugkomend uit de piramide stond er een hele schoolklas kinderen die ons welkom heette in Egypte! Misschien, bedacht ik later, was dat ook een welkom voor ons toekomstig kind.

 

Een astrale tocht van 9 maanden

In de maanden na mijn bezoek aan de Grote Piramide werd mijn vriendin zwanger van ons kind. Er gebeurde daarna iets wonderlijks, iedere keer als ik mediteerde kreeg ik beelden dat ik weer terug was in Egypte bij de piramides, maar nu niet op de grond; het bleek dat ik astraal onder de grond een tocht maakte vanaf de Sfinx naar de Grote Piramide. Met astraal bedoel ik hier dat als ik me instelde op de piramide, het voelde alsof ik met een deel van mijn energielichaam daar ook echt was, ergens in een gang of een kamer! Iedere dag bleek dat deel van mijn energielichaam weer een stukje opgeschoven te zijn, dat hoefde ik niet bewust te doen, dat gebeurde automatisch.

Aangekomen onderin de piramide, liep de tocht vanaf de ondergrondse kamer naar de koningskamer. Deze astrale tocht duurde bijna negen maanden. Vlak voordat mijn dochtertje geboren werd, was de spirituele reis voltooid. Achteraf denk ik dat deze tocht een inwijding voor mij was in het vaderschap.

 

De kundalinigroep

Na dit gebeuren had ik dikwijls verwacht dat de Grote Piramide van Gizeh een thema zou zijn in de meditatie- en healinggroep (met toentertijd zes mensen) waar we met kundalini-energie werkten: de kundalini-groep. Uiteindelijk kwam het toch nog onverwacht, ik had het onderwerp pas later verwacht, maar januari 1997, ruim zes jaar na mijn bezoek begonnen de beelden opnieuw te komen van een astrale reis door het piramide complex. Ik had verwacht dat ik alles van de eerste astrale tocht nog eens dunnetjes over zou doen, maar dat pakte heel anders uit. De tocht werd aanzienlijk uitgebreider en parallel daarmee ging ik door heftige, ingrijpende ontwikkelingen in mijn privé-leven. Ongetwijfeld hadden de innerlijke en de uiterlijke weg in mijn leven een duidelijk verband met elkaar!

 

Afstemming op de energie van de Christus

Om in de kundalinigroep zicht te krijgen op de piramide als inwijdingstempel hebben we ons meditatief daarop ingesteld. We sloten daarbij aan op een geleide meditatie waarmee we ons eerder hadden gericht op de energie van de geboorte van de Christus[1]. Kort na de geboorte van Jezus komen, zoals in de Bijbel beschreven wordt, drie wijzen op kraamvisite. De tweede wijze, diep onder de indruk van wat hij innerlijk ervaart bij het pasgeboren kindje, is een priester uit Egypte. Later zal de Christus hem in zijn leven opzoeken en een inwijding meemaken. Dit geldt ook voor de twee andere wijzen, ook bij hen ondergaat hij inwijdingen, maar dan op andere inwijdingsplaatsen.

Bij de geleide meditaties in dit en de volgende hoofdstukken volgen we de Christus als hij als jonge man terug komt in Egypte voor de inwijding in het piramidecomplex. In mijn beelden komt ook het gevoel naar voren dat hij de piramides met zijn aanwezigheid inzegent.

Afstemming op de energie van de Christus, de ‘Christ Force’-energie, was voor ons essentieel om goed contact te krijgen met de energie van het piramidecomplex als inwijdingstempel. Deze energie gaf de helderheid en de diepgang die nodig was om iets meer van dit mysterieuze complex te begrijpen. Daarnaast was de hulp hierbij vanuit de geestelijke wereld met zijn spirituele gidsen  (vergevorderde mensen in de geestelijke wereld die hun cyclus van aardse levens voltooid hadden) van essentieel belang. Zonder die hulp was de afstemming op de inwijdingsweg waarschijnlijk onvoldoende gelukt. Ik hoop dat de lezers van dit boek die zelf iets mee willen maken van deze inwijding zich al lezend kunnen afstemmen op de inwijdingsenergieën van de piramide en daarbij voldoende hulp krijgen vanuit de geestelijke wereld. Die hulp is overigens heel subtiel, men zal het vooral op eigen kracht moeten doen.

 

Een verrassing

Op basis van de verslagen van de kundalinigroep heb ik gewerkt  aan de opzet voor een boek hierover. Maar voordat ik dit boek over de inwijdingstocht definitief ging uitwerken, heb ik ter voorbereiding eerst enkele andere boeken geschreven zoals ‘Ontdekkingstocht Koendalinie-energie’[2], ‘Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-energie’ en ‘Ontdekkingsreis Innerlijk Licht, spirituele oefeningen met kundalini-energie’. Ze zijn bedoeld als voorbereiding op de inwijdingstocht zodat iemand door de oefeningen in de boeken te doen zelf in staat is de inwijdingstocht meditatief te maken. Maar toen ik er aan toe was om het ruwe manuscript van het piramideboek uit te werken gebeurde er iets wonderlijks.

 

Tijdens de duizenden aura-readingen die ik gegeven heb, kwamen er vele voorgaande levens van mijn readees naar voren. De meest uiteenlopende van primitieve levens in stamverband tot heersers van landen en volkeren. Ook vele levens waarin magie, genezen, mystiek en verlichtingservaringen een grote rol speelden. Maar in al die jaren was er niemand geweest die in een vorig leven de inwijding in het piramidecomplex van Gizeh had meegemaakt. Of beter gezegd: zo’n vorig leven verscheen niet bij de aura-readingen, want niet ieder vorig leven verschijnt zomaar tijdens een aura-reading. En dan, najaar 2013, vijftien jaar na de sessies met de kundalinigroep over de piramides, gebeurde er iets wonderlijks. Ik kreeg binnen korte tijd twee mensen voor een reading (readees) die in een vorig leven de inwijding in het piramidecomplex hadden gedaan. Eén van de readees, een vrouw, had de inwijding zelfs twee keer gedaan op een duidelijk verschillende manier.

Deze inwijdingstochten waren zo complex en energetisch intensief dat er 3 à 4 readingen per persoon nodig waren  om ze te volgen en gevoelsmatig te verwerken. Ze gaven op een unieke manier via helderziende waarneming ‘ooggetuigenverslagen’ van het gehele inwijdingsgebeuren. Voor hen was het belangrijk dat deze readingen en healingen gegeven konden worden. Beide hadden al vaker van te voren beelden gehad over Egypte en voelden dat de energie soms op hen ‘drukte’. Het werd voor hen tijd dat deze energie tot oplossing kwam. Het bijzondere was dat beide readees in hun vorige levens in Egypte getrouwd waren. Hij was farao en zij zijn vrouw. In dit leven hebben ze elkaar weer ontmoet en zijn een relatie aangegaan, overigens zonder iets te weten van dit vorige leven!

De inwijding die we als kundalinigroep hadden gevolgd was praktisch identiek met die van mijn twee readees, op één uitzondering na. Er bleek nog een tweede inwijdingsroute te zijn geweest in het vorige leven van de vrouwelijke readee. Daar zal in dit boek ook op worden ingegaan. Dit geeft een belangrijke verdieping van het inwijdingsgebeuren, waarbij de Sfinx op een bijzondere manier betrokken is.

 

Nog een verrassing

De twee readees hadden mij toestemming geven om de verslagen van hun readingen te gebruiken voor mijn boek, waarvoor ik ze dankbaar ben, want dit was uniek materiaal! Aan mij de taak om de verslagen van de kundalinigroep en de verslagen van de readingen in elkaar te vlechten, geen kleine taak. Toen ik de verhalen van de kundalinigroep herlas ontdekte ik dat er in het begin van het verhaal te weinig details waren voor een goede verhaallijn en ik besloot me opnieuw af te stemmen op de energie van de Christus en de leemten te vullen. Wat nu gebeurde was opnieuw een verrassing. Het verslag van het begin van de piramide-inwijding van de Christus werd gedetailleerder dan ik tot nu toe had meegemaakt. En om die verhaallijn vast te houden ging ik zijn hele inwijdingstocht opnieuw volgen.

Aan de hand van tientallen aura-readingen van de inwijdingstocht van de Christus kwam een heel betekenisvol en boeiend verhaal omhoog van de inwijdingstocht en de bijzondere betekenis van dit piramidecomplex. Een inwijdingstocht die vooraf ging aan de realisatie van zijn levensmissie in Palestina. Het verhaal dat velen kennen vanuit het nieuwe testament dat op basis van brieven van zijn leerlingen is samengesteld. Het inwijdingsverhaal van de Christus  heb ik tenslotte als uitgangspunt genomen voor dit boek waarbij er af en toe uitstapjes zijn naar de  andere readingen of reflecties op datgene wat naar voren is gekomen.

We beginnen met het begin van de tocht zoals dat in de aura-readingen naar voren is gekomen.

 

Maar eerst nog even dit. De uitspraken en de ervaringen van de Christus zoals die in dit boek naar voren komen, hebben niet de pretentie een letterlijke weergave te zijn. Alleen  al de taal en de symbolen van het oude Egypte zouden daarvoor een onoverkomelijke barrière zijn. Toch heb ik geprobeerd de beelden en teksten die ‘doorkwamen’ met hulp van mijn spirituele gidsen zo goed mogelijk te beschrijven. Ze geven niet alleen een uniek beeld van het piramidecomplex als inwijdingsplaats maar ook van een oergeschiedenis van de mens en bijzondere spirituele dimensies van het menszijn die we allemaal in ons dragen. Kortom het piramidecomplex gaat ook over jou als lezer!

Ten tijde van de beschreven inwijdingstocht werd Christus waarschijnlijk ‘Jesjoea’ of iets daarop gelijkends, genoemd. In de volgende hoofdstukken in dit boek houden we het op het gebruikelijke ‘Jezus’.

► Volgende hoofdstuk: 2 Naar het begin van de inwijding


[1] Zie deel 3 van ‘Ontdekkingsreis Innerlijk Licht’ van Pierjasi. Komt binnenkort uit.

[2] ‘Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-energie’, uitgekomen 2006, en Ontdekkingstocht Innerlijk Licht’ uitgekomen in 2015 bij Gopher

 

Vergelijkbare berichten

6 reacties

 1. Gedachtes bij hoofdstuk 1
  Ik vond het heel erg fascinerend om te lezen!
  Wat bijzonder dat de bouwers op die manier speciaal waren geïncarneerd voor die taak, en ook heel indrukwekkend dat geen enkel onderdeel van de piramide per toeval zo in elkaar zit, maar dat overal een betekenis achter zit!

  Ook bijzonder hoe jouw leven en toekomst als vader van een kindje toen samenhingen met wat je te zien kreeg.

  Erg interessant van de relatie tussen locatie binnen de piramide en de chakras!
  Ik ben erg benieuwd hoe dit verhaal verder gaat!

 2. reactie op ‘Gedachtes bij hoofdstuk 1’
  Leuk Thirza, dat je gereageerd hebt op het eerste hoofdstuk van de piramide-inwijding. Voor mij was het contact met de piramide via de aurareadingen die volgden, verrassend én heel indrukwekkend: dat een bouwwerk zulke diepgaande betekenissen kan hebben! Ik ben de volgende hoofdstukken aan het bewerken en hoop die er binnen niet al te lange tijd op te kunnen zetten.

 3. De put, de open sarcofaag en de zon. Hoofdstuk 1
  Aangekomen bij de beschrijving van de onderste kamer en de put die zich daarin bevindt, moest ik terugdenken aan de volgende bijzondere droom. Ik droom hem ten tijde van een zeer diepgaande levenscrisis, jaren geleden, waarbij al hetgeen mij bekend was op het spel stond. In de droom wandelde ik met een persoon die problemen had. Op een gegeven moment viel deze persoon in een hele diepe put. Het ging er angstwekkend aan toe want haar hoofd botste van de ene naar de andere kant van de wand en zo tot op de bodem. Het wonderlijk is dat ik dat wist maar niet zag. Dat kwam in de volgende fase. Ik dacht verschrikt: dit is een bloederig drama, maar ik moet in de put kijken om te zien hoe het met haar is. Dat vroeg om een grote zelfoverwinning. Toen ik in de put keek, zag ik echter dat op de plaatsen waar zij met haar hoofd tegenaan was gebonkt, een soort van beugels zaten via welke zij omhoog kon klimmen. Toen zij boven was bleek zij niets te mankeren en samen liepen wij verder over een uitgestrekte groene weide. Zou dit een inwijdingsdroom kunnen zijn geweest? Vooral de keuze van de dingen onder ogen zien was hier belangrijk! Deze droom heeft mij veel vertrouwen geschonken in de weg die ik moest gaan. De groene uitgestrekte weide was beloftevol. Verder riep ook de lege sarcofaag een gedachte in mij op. De Koningskamer ligt hoger dan de put, is opwaarts gelokaliseeerd. Kan het zijn dat deze te maken heeft met ‘een’ opstanding in het huidige leven? Het gaan van de weg naar meer inzicht, gesymboliseerd door de opgaande zon waar de sfinx op is gericht?

 4. Hallo Clasina
  Wat een bijzondere droom beschrijf je! Bij de beschrijving van de val in de put en het terugkomen van die figuur had ik het beeld van ’tegenslagen in je leven overwinnen en daadoor groeien en verder komen’. De put en de lege sarcofaag komen later in de inwijdingstocht nog naar voren als heel bijzondere momenten. Ik moet dat nog goed beschrijven maar mogelijk zie je connecties met je eigen beelden zoals het opstandingsmotief dat je noemt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *