De reis van de ziel tussen twee levens: wat gebeurt er voor de conceptie?

 

Voor iemand die ik laatst een aura-reading gaf, was het verwarrend wat er nu gebeurde tussen twee levens tijdens onze reïncarnatiecyclus. Blijven we dan een individu of gaan we op in een groter geheel?


Figuur:  Energievortex voorafgaand aan de conceptie
Tijdens de reading had ik het verloop van een vorige leven helderziend ‘gelezen’ tot aan het gewelddadige  levenseinde. De geest verliet toen het lichaam en keek terug op dat leven. “Maar wat gebeurde er daarna dan?“ vroeg hij zich af.

De spirituele slaap
Ik zag dat de geest van deze incarnatie na zijn voortijdige dood nog een tijd in een soort tussenbestaan zweefde totdat zijn kosmische tijdstip was aangebroken. Dat wil zeggen het moment van overgaan bij een natuurlijke dood waarbij de geest loskomt van het fysieke lichaam. Dan volgt een periode van wat ik hier de ‘spirituele slaap’ noem. In deze onbewuste, droomachtige toestand worden de ervaringen van dat leven verwerkt. Tijdens dat verwerkingsproces worden alle energieën van de zeven aura’s en energielichamen stapsgewijs opgenomen door de kernziel. Geleidelijk vindt de verwerkingsactiviteit steeds meer plaats in het centrum van de kernziel en komt er steeds meer rust in de ziel. Het lijkt zelfs of het beeld van de ziel dat ik helderziend waarneem, wat verwaast. Mogelijk is dit wat Jozef Rulof (een beroemd trance medium uit de eerste helft van de twintigste eeuw) zegt over deze fase in het proces van wedergeboorte: “u treedt terug in de wereld van voor het begin van het universum, de Albron.”[1] Met andere woorden: tussen de levens keren we terug naar de Albron, dat wat we  ook “het Goddelijke” kunnen noemen, het goddelijke niet als persoon maar als de bron waaruit alles in dit heelal voortkomt.

De aantrekking van de ziel voor een nieuw leven
Dit verwerkingsproces gaat door tot een omkeerpunt bereikt is. Mogelijk het moment dat de toekomstige ouders elkaar ontmoet hebben of dat er een bijzondere ‘klik’ tussen hen is. Dit zijn een man en/of een vrouw waarmee de ziel een band heeft uit vorige levens. Dat kan beteken dat men wat met elkaar heeft uit te werken, maar ook elkaar wat te bieden heeft. Vanaf dat moment ontwikkelt zich vanuit het binnenste van de ziel, een stralende en uitwaaierende energetische activiteit. Bij iedere nieuwe incarnatie komen nieuwe aspecten van onze diepste innerlijke bron, de Godsvonk, naar voren. Prachtige waaiers van kleuren ontwikkelen zich rondom het bolvormige zielengebied in verwevenheid met beelden van het toekomstige leven op aarde. Dit gaat samen met een proces van aantrekking tussen de man en de vrouw die de toekomstige ouders gaan vormen voor de nieuwe incarnatie van de ziel.

Vorming levensplan: drie en een halve golf
Het hele toekomstige leven inclusief levensplan (ook wel levensmissie genoemd), karma van vorige levens, energie van de toekomstige vader en moeder, plaats in het totaal van de incarnatiecyclus en verwachte ontwikkelingen wordt in drie en een halve golf van energetische activiteit geconcipieerd. In die golven worden de opties voor het nieuwe leven gevormd. Met iedere golf gaat dat uitgebreider en intensiever en wordt dat steeds verder in een levensplan uitgewerkt. Het concipiëringsproces lijkt een zekere parallel te hebben met datgene wat op aarde tussen man en vrouw gebeurt. Wanneer een golf zijn hoogtepunt nadert, wordt het contact tussen de man en de vrouw gevoelsmatig intensiever. De energetische beïnvloeding tussen de ziel en de man en de vrouw wordt bij iedere golf sterker, hun fantasieën over het samen krijgen van een kind kunnen idem dito sterker worden. Opvallend hier is dat hier een activiteitenpatroon van drieën een halve golf (dus zeven halve golven) plaatsvindt, alsof ook hier een universele wet van creatie zichtbaar wordt waarbij zeven fasen doorlopen worden. Interessant in dit verband is wat Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, over het voorgeboortelijk leven opmerkt dat: “het naar elkaar toe geleid worden van man en vrouw mede wordt bepaald door de geestelijke wereld[2].” Ook hij geeft dus aan dat het bij de voorgeboortelijke periode niet alleen om de man en de vrouw gaat maar dat er een groter, geestelijk verband is.

Energievortex tussen man en vrouw
Helderziend wordt een energievortex tussen de ziel en de man en de vrouw beter waarneembaar. In de figuur is linksboven de stralende, bolvormige ziel van het kind te zien waarmee de ouders een band hebben. Prachtige uitwaaierende, pastelkleurige energievelden vanuit de ziel vormen een energievortex met de toekomstige moeder en vader. Vanuit de stuitkundalinicentra van beide ouders vormen zich energielijnen die samen een energiekolom (hier niet getekend) vormen die aansluit op deze energievortex en helpt bij het contact van de ziel met zijn toekomstige ouders.
Deze figuur geeft een impressie van het indrukwekkende gebeuren voorafgaand aan de conceptie. Het schetst, net als bovenstaande beschrijving, de grote lijnen ervan. In individuele gevallen kunnen er allerlei variaties optreden. De ziel van het toekomstig kind kan tijdens een aura-reading in beeld komen en wordt door aura-readers ook wel een ‘baby being’ genoemd.
Voorafgaand aan de conceptie beginnen de energiesystemen van de vrouw, maar ook een beetje bij dat van de man, te veranderen en zich in te stellen op de conceptie. Bij de vrouw wordt een apart energiesysteem actief, oneerbiedig wel de ‘baby-making-machine’ genoemd. Dat systeem maakt het mogelijk dat een zielenverbinding tussen de ziel van het toekomstig kind en het baarmoedergebied van de moeder gemaakt kan worden.

Bevruchting
Dan, als er drie concipiëringsgolven geweest zijn en halverwege de vierde golf de man en de vrouw geslachtsgemeenschap hebben, ontwikkelt zich vanuit de vortex een energiekanaal. Daarmee komt bij de vrouw vanaf haar Godsvonk tot aan haar eicel een sterke afstemming tot stand. Ook van de Godsvonk van de vader naar diens zaadcellen komt een momentane afstemming tot stand. Nog voor de daadwerkelijke bevruchting plaats vindt, vinden er door de energievortex intensieve afstemmingsprocessen plaats tussen de energieën van de ziel van het toekomstige kind en de ei- en zaadcel. De ‘genetische tapes’[3] zijn hierbij actief en spelen een essentiële rol bij de versmelting van de mannelijke zaadcel en de vrouwelijke eicel. Het geslacht van het kind is overigens al voorafgaand aan de feitelijke bevruchting bepaald!

Vorming zilveren koord
Als de ei- en zaadcel zich verenigen wordt bij een aura-reading een lichtende verbinding zichtbaar tussen de bevruchte eicel (zygote genaamd) en de ziel van het kind. Deze lichtende lijn is een energielijn, waarschijnlijk het ‘zilveren koord’ of het fluïdekoord genaamd, waarmee lichaam en ziel verbonden zijn en die heilig is. De mens die dit koord ooit op een moment moedwillig verbreekt, bij zichzelf of een ander, creëert daarmee een ‘karma’, dat deze persoon zal moeten goed maken en inzien dat hij of zij het anders moet aanpakken in de toekomst.
Heeft de conceptie eenmaal plaatsgevonden dan wordt het energiebeeld van het ‘levensplan’ stabiel en ontwikkelt het embryo zich in verbinding met de ziel aan de hand van dit energiebeeld. Vanaf het moment van de conceptie stroomt de energie uit de Godsvonk in het centrum van de ziel van het kind, via het zilveren koord naar het zich ontwikkelende embryo. Ondertussen dalen de zeven zielencentra die gericht zijn op de zeven energielichamen, vanuit de kernziel af in het zilveren koord. Rondom ieder zielencentrum vormt zich in de eerste helft van de zwangerschapsperiode het bijbehorende energielichaam met de aura. Het eerste wordt het etherisch energielichaam gevormd, het tweede het emotionele lichaam enz.

Lichtende energiestromen voor het embryo      
Na de conceptie gaat ook de Godsvonk van de moeder steeds actiever worden. Het centrum van het zielengebied van het kind en dat van de moeder zijn dicht bij elkaar, circa één meter boven de kruin van de moeder. Bij haar kernziel wordt een enorme, lichtende energie manifest die als een grote stroom van bovenuit door haar energiesysteem naar het groeiende embryo in haar buik stroomt. De waarneming van deze prachtige stromen lichtende energie behoort voor mij tot de indrukwekkendste beelden die ik bij aura-readingen gezien heb. De moeder komt daardoor in een andere energietoestand, ze is nu in ‘blijde verwachting’.

Indaling van de energielichamen en aura’s
Als halverwege de zwangerschap niet alleen de energielichamen maar ook het Hogere Zelf van het kind en de aurawand gevormd zijn in de verbinding tussen de ziel van het kind en de vrucht, dalen de zeven energielichamen in de vrucht en worden daarin verankerd met behulp van de kundalini-energie[4] van het kind. Met ieder energielichaam dalen ook de bijbehorende aura en energiecentra in. De ontwikkeling van de vrucht gaat daarna verder totdat aan het eind van de zwangerschap het kindje geboren wordt.
Gedurende ons hele leven zal de energie van onze Godsvonk ons toestromen en ons leven geven. Sterker nog, in diepste essentie ‘zijn’ we deze Godsvonk, deze levende bron diep in ons.

Einde van de reïncarnatiecyclus
Niet altijd gaat het als hiervoor is geschetst. Als een mens zijn reïncarnatiecyclus heeft voltooid en zijn karma voldoende heeft ingelost zal de mens na de fysieke dood als geest doorgaan in de geestelijke wereld, het hiernamaals. Afhankelijk van zijn innerlijke afstemming zal hij of zij in een lichtende, schemerige of donkere geestelijke sfeer terechtkomen. Daar houdt het niet op, maar zal de mens de kans krijgen zich verder te ontwikkelen.

Tekst en figuur zijn grotendeels ontleend aan ‘Tocht van de Ziel’ (uitgekomen in 2022) van Pierjasi, hoofdstuk 3.

 


[1] Jozef Rulof. Vraag en Antwoord deel V, bijeenkomst van 14 febr. 1950. Uitgave Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap, ‘De eeuw van Christus’ (2003)
[2] Rudolf Steiner: Over het voorgeboortelijk leven.
[3] Zie voor meer informatie over de genetische tapes blz. 437 van Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-energie (van Pierjasi)
[4] Zie voor meer informatie hierover het boek Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-energie blz. 423

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *